5662_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
5662
Årsresultatet mer enn halvert
statistikk
2010-06-21T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Årsresultatet mer enn halvert

Årsresultatet for ikke-finansielle aksjeselskaper gikk ned fra drøyt 559 milliarder kroner i 2007 til 195 milliarder kroner i 2008, en nedgang på over 65 prosent. Hovedårsaken til det svekkede årsresultatet var økte finansielle kostnader.

For regnskapsåret 2008 var de finansielle kostnadene høyere enn de finansielle inntektene for ikke-finansielle aksjeselskaper, noe som medførte negativt resultat av finansielle poster på drøye 65 milliarder kroner. Det motsatte var tilfelle for regnskapsåret 2007, hvor finansielle poster ga et overskudd på nesten 333 milliarder kroner. Aksjeselskapene hadde over 100 milliarder mer i nedskrivinger på finansielle eiendeler i 2008 sammenlignet med året før. Den største endringen i finansielle kostnader var imidlertid ”annen finanskostnad”, som økte fra 80 til 300 milliarder kroner i perioden. Valutatap og nedskrivinger utgjør en stor andel av disse kostnadene.

Økt driftsresultat

Til tross for den store nedgangen i årsresultatet kunne aksjeselskapene vise til bedre resultat for ordinære aktiviteter. Driftsresultatet økte fra 518 milliarder kroner i 2007 til 593 milliarder kroner i 2008. Driftsinntektene økte med 13 prosent i perioden, mens driftskostnadene gikk opp med 12 prosent.

Endringer i statistikken

Fra og med årgangen 2008 er publiseringsopplegget for den årlige regnskapsstatistikken endret. Tidligere ble det publisert to endelige regnskapsstatistikker, den ene basert på selskapenes offentlige årsregnskaper og den andre basert på foretakenes næringsoppgaver, som er et vedlegg til selvangivelsen. Fra 2008 publiseres bare én endelig regnskapsstatistikk, og den bygger primært på næringsoppgavene (men blir supplert med årsregnskaper for enkelte foretak - se Om statistikken).

Den publiseres på våren halvannet år etter regnskapsårets utgang. I tillegg blir det på høsten, tre kvart år etter regnskapsårets avslutning, publisert en foreløpig regnskapsstatistikk som i stor grad er basert på foretakenes årsregnskaper. Under lenken “Tidligere publisert” og i Statistikkbanken finnes det referanser til tidligere publiserte artikler og tabeller både fra statistikken basert på næringsoppgaver og årsregnskaper.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken for 2008 er en totaltelling og bygger på oppgaver fra til sammen 200 006 ikke-finansielle aksje- og allmennaksjeselskaper. Kilde for statistikken er næringsoppgaven som benyttes ved ligningen, supplert med årsregnskaper der næringsoppgaven mangler. Det er benyttet årsregnskap som kilde for om lag 5 prosent av alle foretakene i statistikken, men disse utgjør likevel under 1 prosent av de samlede verdiene for driftsinntekter og totalkapital.

Det er noen prinsipielle forskjeller mellom regnskapsoppstillingene i næringsoppgavene og årsregnskapene. Sammenlikninger mellom regnskapsstatistikk basert på næringsoppgaver og årsregnskaper må derfor gjøres med noen forbehold. Dette gjelder både de regnskapsmessige verdiene og nøkkeltallene.

Tabeller: