5798_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnhotell/aar
5798
Svakere lønnsomhet
statistikk
2000-05-03T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnhotell, Hotell- og restaurantvirksomhet, regnskapRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Hotell- og restaurantvirksomhet, regnskap1998

Innhold

Publisert:

Svakere lønnsomhet

Lønnsomheten for aksjeselskaper i hotell- og restaurantbransjen var svakere i 1998 enn i 1997. Etter en bedring i 1996 og 1997, var lønnsomheten i 1998 nede på "1995-nivå".

Avkastningen på totalkapitalen (totalrentabiliteten) før skatt ble redusert fra 7,4 prosent i 1997 til 6,8 prosent i 1998, mens avkastningen på egenkapitalen (egenkapitalrentabiliteten) ble redusert fra 14,1 prosent til 7,9 prosent i samme periode.

Stort sett alle de spesifiserte næringsgrupper viste samme utvikling, med svakere lønnsomhet i 1998 enn i 1997. Dette gjaldt også de to største enkeltnæringene, hotellvirksomhet og drift av restauranter og kafeer.

Dårligere lønnsomhet for hotellene

Hotellenes lønnsomhet målt ved avkastning på egenkapitalen ble redusert fra 1997 til 1998. Nedgangen var fra 15,5 prosent i 1997 til 10,8 prosent i 1998. Egenkapitalrentabiliteten tar hensyn til resultatregnskapspostene, resultat før ekstraordinære poster samt skattekostnader. En forverring av begge disse postene bidro til at egenkapitalrentabiliteten viste negativ utvikling.

Lønnsomhetsbegrepet totalrentabilitet før skatt, tar hensyn kun til resultatregnskapspostene driftsresultat og finansinntekter. Hotellene hadde en liten nedgang i driftsresultatet i 1998 i forhold til 1997. En økning i hotellenes finansinntekter i 1998, medførte at hotellene hadde om lag samme lønnsomhet i 1998 som i 1997, målt ved totalrentabilitet før skatt.

Totalrentabiliteten er et produkt av nøkkeltallene resultatgrad og kapitalens omløpshastighet. Resultatgraden viser hvor stor andel av hver salgskrone som blir igjen til dekning av renter og til overskudd, mens kapitalens omløpshastighet viser hvor mange ganger den investerte kapital omsettes i løpet av året. Både resultatgraden og kapitalens omløpshastighet var om lag uendret i 1998 i forhold til 1997.

... og for restaurantene

Totalrentabiliteten for næringsundergruppen drift av restauranter og kafeer viste også en negativ utvikling, fra 6,2 prosent i 1997 til 4,9 prosent i 1998. En nedgang i driftsresultatet som bare delvis ble kompensert med en økning i finansinntektene, gav grunnlag for en slik utvikling.

Resultatgraden viste en ganske stor nedgang, fra 3,3 prosent i 1997 til 2,6 prosent i 1998, mens kapitalens omløpshastighet kun viste en mindre nedgang, fra 1,90 i 1997 til 1,84 i 1998. Det betyr at restaurantene i 1998 omsatte om lag like mye i forhold til den investerte kapital i 1997 som i 1998, men at "marginene" ved hver solgte vare i gjennomsnitt ble mindre.

Etter en nedgang fra 1997 hadde restaurantene i 1998 en negativ egenkapitalrentabilitet på -10,3 prosent. Tilsvarende tall i 1997 var på 2,8 prosent. Restaurantene hadde samlet sett en økning i driftsinntektene fra 1997 til 1998. En enda større økning i driftskostnadene, samt økning også i de finansielle kostnader og skattekostnader, medførte en forverring av egenkapitalrentabiliteten.

Bedret soliditet for hotellene

Soliditet uttrykker evne til å tåle tap. For hotellene utviklet soliditeten seg i positiv retning fra 1997 til 1998. Gjeldsgraden (total gjeld i forhold til egenkapital) ble redusert fra 3,49 i 1997 til 3,11 i 1998, mens egenkapitalandelen (egenkapital i forhold til totalkapital) steg fra 22,3 prosent til 24,3 prosent i 1998. Begge utviklinger gir uttrykk for forbedret soliditet.

Forverret soliditet for restaurantene

For restaurantene derimot utviklet soliditeten seg i negativ retning. Gjeldsgraden økte fra 5,85 i 1997 til 7,70 i 1998, mens egenkapitalandelen ble redusert fra 14,6 prosent til 11,5 prosent i 1998.

Tabeller: