5684_om_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnbors/kvartal
5684_om
statistikk
2017-03-07T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
true

Nøkkeltall for børsnoterte selskaper (opphørt)4. kvartal 2016

Statistikken omfatter alle norskregistrerte ikke-finansielle selskaper notert på Oslo Børs.

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Nøkkeltall for børsnoterte selskaper (opphørt)
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Ansvarlig seksjon

Seksjon for regnskapsstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Driftsmargin viser driftsresultatet i prosent av driftsinntektene.

Resultatgrad viser resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.

Egenkapitalandelen gir uttrykk for foretakenes soliditet, det vil si evnen til å tåle tilbakeslag og tap, og er definert som egenkapitalen i prosent av totalkapitalen.

Standard klassifikasjoner

Ingen

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Statistikken blir normalt frigitt 10-11 uker etter kvartalets utløp

Internasjonal rapportering

Ingen

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Endelig statistikkfil blir lagret.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med de kvartalsvise nøkkeltallene er å fremskaffe løpende informasjon over året om den økonomiske utviklingen i sentrale ikke- finansielle aksjeselskaper. Arbeidet er sentralt i forhold til presentasjon av årlig regnskapsstatistikk. Statistisk sentralbyrå har fra og med første kvartal 2002 registrert kvartalsrapporter for norskregistrerte foretak notert på Oslo Børs.

Brukere og bruksområder

Nasjonalregnskapet , konjunkturovervåkingen og Norges bank

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikrelikebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken vil ha en viss sammenheng med regnskapsstatistikk for ikke- finansielle aksjeselskaper (http://www.ssb.no/regnno). Regnskapsstatistikken er en årlig statistikk som hovedsakelig bygger på næringsoppgave 2 innsendt til skattemyndighetene som vedlegg til selvangivelse i forbindelse med ligning av aksjeselskaper. Enheten i regnskapsstatistikken basert på næringsoppgaver er den juridiske enheten (foretaket), mens konsernet er enheten i regnskapsstatistikken basert på kvartalsregnskaper. Regnskapsstatistikken basert på næringsoppgaver omfatter alle ikke- finansielle aksje- og allmennaksjeselskaper som er innsendingspliktig til regnskapsregisteret i Brønnøysund, og omfatter en langt større gruppe enn de norskregistrerte foretakene notert på Oslo børs.

Lovhjemmel

Ingen. Hentes inn fra åpne kilder på internett

EØS-referanse

Ingen

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter kun norskregistrerte foretak som ved utgangen av hvert kvartal er notert på Oslo Børs, med unntak av banker og forsikringsselskaper. Foretak som har tilhørighet i utlandet, men som er notert på Oslo børs holdes utenfor statistikken.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på foretakenes kvartalsvise regnskapsrapporter som blir utarbeidet og offentliggjort i henhold til børsforskriftene. Dataene er hentet fra Oslo Børs(http://www.oslobors.no/) og foretakenes Internettsider.

Kvartalsrapporten utarbeides for konsernet i de tilfeller det utarbeides konsernregnskaper.

Statistikken bygger på en totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataene blir stilt sammen en gang i kvartalet. Tellingstidspunktene er 31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember hvert år. I henhold til børsloven skal kvartalsrapporten vedtas av styret i foretakene innen to måneder etter periodens utløp, og sendes Oslo børs straks den er vedtatt av styret.

Statistisk sentralbyrå gjennomfører maskinelle og manuelle kontroller for å sikre at regnskapene er riktig registrert, blant annet ved sammenligning mot tidligere rapporter.

Alle nivåtall beregnes ved aggregering. Nøkkeltallene beregnes som forholdet mellom de respektive nivåtallene.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Etter Statistikklovens § 2-6 skal ikke tall offentliggjøres på en slik måte de kan føres tilbake til den enkelte oppgavegiver. Etter Statistisk sentralbyrås regler for konfidensialitet, må det være minst 3 enheter innen det området det leveres statistikk for. Det samme gjelder hvis en bedrift alene står for over 90 prosent av summen, eller to bedrifter til sammen står for over 95 prosent.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Nøkkeltall for børsnoterte foretak ble etablert første kvartal 2002.

Børsnoterte foretak var etter EØS reglene pliktige til å innrapportere sine konsernregnskaper etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) fra og med 2005. For flertallet av selskaper førte dette til skifte av regnskapsstandarder fra fjerde kvartal 2004 til første kvartal 2005. For enkelte store selskaper ble overgangen til IFRS gjennomført fra 1. kvartal 2007. Endringer av regnskapsstandarder kan påvirke regnskapstallene, blant annet verdsetting av eiendeler.

Innhold og omfang av statistikken vil påvirkes av organisasjonsmessige endringer i det enkelte konsern.

Tre nye standarder ble innført 1. januar 2014. Enkelte foretak tok de i bruk allerede for 2013 regnskapet. Disse standardene er IFRS 10 «konsernregnskap», IFRS 11 «Felleskontrollerte ordninger» og IFRS 12 «Opplysninger om interesser i andre foretak». Endrede regnskapsprinsipper som en følge av disse nye standardene kan påvirke regnskapstallene.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det er flere potensielle feilkilder i den kvartalsvise regnskapsstatistikken, blant annet i forbindelse med registrering og bearbeiding av materialet.

Foretak som har gått av børs i løpet av kvartalet etter telletidspunktet vil normalt ikke omfattes av statistikken, da disse ikke lengre er pliktig å offentliggjøre sine regnskaper.

Spesifiseringsgraden i de ulike resultatregnskaps- og balanseoppstillinger varierer mellom de enkelte regnskapene. Kvartalsregnskapet skal som minimum inneholde hovedtall i resultatregnskapet og balanselinjer på romertallsnivå (ref. regnskapsloven §6-2). Det er anledning til å slå sammen poster dersom dette fører til et mer oversiktlig årsregnskap. Utover denne uensartethet i materialet kan det reelle innholdet i enkelte poster være ulikt alt etter hvilken type virksomhet foretaket driver.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB