482_om_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/tjenester/termin
482_om
statistikk
2014-04-08T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
true
Statistikken omfatter næringene vaskeri- og rengjøring, frisører og annen skjønnhetspleie, begravelsesbyrå, drift av kirkegårder og krematorier, samt reparasjon.

Annen tjenesteyting, omsetning (opphørt)6. termin 2013

Statistikken er midlertidig nedlagt.

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Annen tjenesteyting, omsetning (opphørt)
Emne: Varehandel og tjenesteyting

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Kjennemerket omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007): http://www.ssb.no/nace/ Total terminomsetning i millioner kroner publiseres på 4-sifret næringsnivå.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå. Det publiseres tall inndelt etter fylke for næringen: frisering og annen skjønnhetspleie.

Hyppighet og aktualitet

To-månedlig (terminvis). Førstegangspublisering om lag 16 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

Internasjonal rapportering

Ingen

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen annen tjenesteyting. Tallene for reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk går tilbake til 2008, mens tallene for annen personlig tjenesteyting går tilbake til 1998.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken utarbeides samtidig som statistikk for andre merverdiavgiftspliktige næringer. Det hentes fordelingsnøkler for omsetning i bedrifter innen foretak fra årsfila i Bedrifts- og foretaksregisteret. I tillegg benyttes sysselsettingsdata fra Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen består av enheter registrert i momsregisteret innen næringsområdet Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk (95) og Annen personlig tjenesteyting (96) i henhold til SN2007 (Standard for næringsgruppering). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, dvs. et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret")

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet to ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret.

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret eller i henhold til ansatte i Arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret i tilfeller hvor tall i sistnevnte er mer oppdatert. Det foretas ingen sesongjustering.

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligg til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra og med 1. termin 2001 inneholder omsetningsoppgavene som blir levert Skattedirektoratet all omsetning, både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven. Dette medfører at omsetningstallene fra og med 1. termin 2001 ikke er helt sammenlignbare med tidligere terminer.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forkomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetning på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Foretak og bedrifter (avdelinger) kan være klassifisert med feil næringskode i Bedrifts- og foretaksregisteret.