3522_om_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/bensin/maaned
3522_om
statistikk
2009-01-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
true

Bensinstasjoner, omsetningdesember 2008

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Bensinstasjoner, omsetning
Emne: Varehandel og tjenesteyting

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: Salgsinntekter av varer og tjenester, avgiftspliktige, avgiftsfritt og utenfor avgiftsområdet. Finansinntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke inkludert. Varer og tjenester som ikke inngår i de åtte varegruppene beskrevet i kapittel 4.2 er heller ikke inkludert. Eksempler på dette er administrasjon av bompenger og veiavgift, salg av fiskekort, skog- og hageprodukter og utleie av fast eiendom, som kun et fåtall bensinstasjoner har inntekter av. Dette gjør at total omsetning vil være noe lavere enn tilsvarende tall i den terminvise omsetningsstatistikken for varehandel, som publiseres i etterkant.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2002) Denne finner du her

Det publiseres omsetning for åtte ulike varegrupper:

Drivstoff og smøremidler: Omfatter bensin, diesel, olje og smøreoljer

Bilrekvisita: Omfatter dekk, bilbatterier, verksteddeler og spylevæske

Dagligvarer: Omfatter mineralvann, tobakk, snacks, kioskvarer, iskrem, non-food, kjøle-/frysevarer, lesestoff og pant

Andre varer: Omfatter fritids-/sesongvarer, musikk, videosalg, telekommunikasjonsprodukter, telekort, propan, gass og parafin

Matservering: Omfatter nysmurt mat, catering, pølser, bake off og annen hurtigmat

Verkstedtjenester og bilvask: Omfatter arbeid og service, maskinvask og annen vask

Utleie: Omfatter videoutleie, bilutleie, hengerutleie og annen utleie

Spill/kommisjon: Omfatter også post i butikk

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Månedlig. Publiseres normalt ca. 28 dager etter månedens utløp.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om enhetene lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å tallfeste bensinstasjonenes omsetning av ulike varer og tjenester. Den er et viktig supplement til detaljomsetningsindeksen når man skal vurdere produksjonsutviklingen i handelsleddet, og har vært etterspurt av mange brukere. Statistikken er publisert siden 2006, med tall tilbake til januar 2005.

Brukere og bruksområder

Statistikken er nyttig for offentlig virksomhet (departementene, etater, Norges Bank m.fl.), forsknings- og utredningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner og aktører innen varehandelen.

Sammenheng med annen statistikk

Statistisk sentralbyrå publiserer også en terminvis (to-månedlig) omsetningsstatistikk for varehandel som bygger på data fra Skattedirektoratets oppgaveregister (momsregisteret) og en årlig strukturstatistikk som også viser omsetningsutviklingen for næring 50.5 Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-2 og 2-3.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle bedrifter innen næringen Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler (SN2002: 50.5).

Datakilder og utvalg

SSB mottar data fra hovedkontorene til kjedene i næringen. Hovedkontorene har, med enkelte unntak, omsetningstall for alle bensinstasjonene som tilhører kjeden. For de forhandlerdrevne bensinstasjonene innhentes data ved hjelp av spørreskjema til den enkelte enhet.

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Postalt spørreskjema, spørreskjema via internett og innsending av regneark via e-post. Skjema for måned m sendes ut en av de siste dagene i måneden. Frist for innsending den 12. i måned m +1.

Det er lagt inn matematiske og logiske kontroller i dataregistreringsrutinen. Det foretas sammenligninger mot tilsvarende tall innrapportert for tidligere måneder og i ettertid mot tall fra den terminvise omsetningsstatistikken for varehandel. Omsetningsendringer som virker urimelige blir kontrollert nærmere med oppgavegiver.

Nivåtall beregnet ved summering.

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken går tilbake til januar 2005 og det er benyttet samme beregningsmetode for hele perioden.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil kan oppstå ved at oppgavegiver på grunn av glemsel, misforståelse e.l. gir feil svar. Tre hovedtyper målefeil kan forekomme i denne undersøkelsen:

Feil enhet. Oppgavegiver kan oppgi omsetning til kun deler av bedriften sin virksomhet eller for hele foretaket istedenfor bedriften.

Aggregerte tall. Oppgavegiver kan oppgi tall for to måneder istedenfor en.

Feil måleenhet. Oppgavegiver kan oppgi tall i hele kroner istedenfor i 1000 kroner.

Bearbeidingsfeil er feil ved koding eller feil som oppstår ved overføring av opplysninger fra spørreskjemaet til maskinlesbart medium.

Måle- og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av et kontrollsystem som beskrevet i kapittel 3.5.

Enhetsfrafallet i undersøkelsen er normalt på mellom 1 og 2 prosent. Manglende informasjon om omsetningen til en enhet blir beregnet ved hjelp av de andre enhetenes gjennomsnittlige omsetningsendring fra foregående måned.