16269_not-searchable
/valg/statistikker/folkavs_kostra/arkiv
16269
Fire lokale folkeavstemninger i 2009
statistikk
2010-03-25T10:00:00.000Z
Valg
no
folkavs_kostra, Lokale folkeavstemninger, lokaldemokrati, stemmeberettigede, valgdeltagelseFolkeavstemninger , Valg
false

Lokale folkeavstemninger2009-2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fire lokale folkeavstemninger i 2009

Det ble avholdt fire lokale folkeavstemninger i norske kommuner i valgåret 2009. Dette er åtte færre enn i et gjennomsnittsår på 2000-tallet. I alt 4 300 stemmeberettigede kunne delta ved avstemningene i fjor, og frammøtet var totalt sett 62,1 prosent.

Lokale folkeavstemninger, etter kommune. Antall avstemninger. 1970-2009

Andel lokale folkeavstemninger, etter tema og fylke. Prosent

I 2009 ble det avholdt tre lokale folkeavstemninger som SSB har kategorisert som territorielle, mens den fjerde folkeavstemningen dreide seg om en navnestrid.

Justering av kommunegrense

To av de territorielle folkeavstemningene var i kommunene Vaksdal og Modalen i Hordaland og dreide seg om en eventuell overføring av to geografiske områder fra Vaksdal til Modalen. Dette er første gang i løpet av tidsperioden 1970-2009 disse kommunene har gjennomført en lokal folkeavstemning. Valgdeltakelsen i Vaksdal var på 60,5 prosent, der 3 100 personer var berettiget til å stemme. I Modalen var deltakelsen på 77,1 prosent, og 258 innbyggere hadde stemmerett. Avstemningene ble gjennomført i forbindelse med stortingsvalget, og det var anledning til å avlegge sin stemme på forhånd. Totalt sett var om lag 18 prosent forhåndstemmer.

Bakgrunnen for disse avstemningene var et initiativ fra bygderådene i vannkraftsterke Eiksingdalen og Eidslandet i Vaksdal kommune som av både økonomiske og praktiske grunner ønsket å bli overført til Modalen. Avstemningsresultatet i Vaksdal kommune som helhet viste sterk motstand mot overføringen (73 prosent), mens innbyggerne i de aktuelle områdene isolert sett støttet grensejusteringen (78 prosent). Også avstemningsresultatet i Modalen kommune støttet overføringen av bygdene (67 prosent). Fylkesmannen i Hordaland har avgitt sin innstilling til kommunal- og regionaldepartementet som støtter avstemningsresultatet i Vaksdal. Saken blir endelig avgjort av departementet.

Utredning om fylkestilhørighet

Den siste territorielle avstemningen i 2009 ble avholdt i Osen kommune i Sør-Trøndelag. Her ønsket kommunen å få en direkte anbefaling fra innbyggerne om det skal utredes en endring av fylkestilhørighet fra Sør-Trøndelag til Nord-Trøndelag. Totalt hadde 850 innbyggere muligheten til å avlegge sin stemme i denne avstemningen, og deltakelsen var på 62,4 prosent. Også denne avstemningen fant sted i forbindelse med stortingsvalget. Om lag 24 prosent av stemmene ble avgitt på forhånd.

Resultatet i den rådgivende folkeavstemningen var at 66 prosent av de som avgav sin stemme, ønsket en utredning om fordeler og ulemper ved å endre fylkestilhørighet. Denne prosessen blir videreført, og muligheten for en ny avstemning om Osen faktisk skal bli en del av Nord-Trøndelag, er til stede. Dette er for øvrig tredje gang en lokal folkeavstemning blir avholdt i kommunen siden 1970. Tidligere har det vært en avstemning om salg av øl i klasse 2 i 1987 og en målformsavstemning i 1971 i Brattjer skolekrets.

Langvarig navnestrid avgjort

En navnestrid som har pågått over flere tiår, fikk sin endelige avklaring med den lokale folkeavstemningen som ble avholdt i tidligere Aun skolekrets i Harstad kommune i Troms. Kommunen ønsket å avslutte striden om navnet på kretsen skulle være Aun eller Aune ved å la innbyggerne i kretsen uttale seg direkte. Blant de 78 stemmeberettigede var deltakelsen i avstemningen 74,4 prosent, og hele 86 prosent stemte for navneendringen til Aune. Avstemningen ble avholdt i forbindelse med stortingsvalget, og det er eneste gang i perioden 1970-2009 det har blitt gjennomført en lokal folkeavstemning i kommunen.

Tabeller: