16267_not-searchable
/valg/statistikker/folkavs_kostra/arkiv
16267
Over 650 lokale folkeavstemninger
statistikk
2009-12-14T10:00:00.000Z
Valg
no
folkavs_kostra, Lokale folkeavstemninger, lokaldemokrati, stemmeberettigede, valgdeltagelseFolkeavstemninger , Valg
false

Lokale folkeavstemninger2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Over 650 lokale folkeavstemninger

Det ble totalt avholdt 666 lokale folkeavstemninger i norske kommuner i perioden 1970-2008. Til sammenlikning ble det kun avholdt 2 landsdekkende folkeavstemninger i samme tidsrom. Antallet lokale folkeavstemninger har imidlertid gått betydelig ned de to siste tiårene.

Lokale folkeavstemninger, etter kommune. Antall. Tema målform

Lokale folkeavstemninger, etter kommune. Antall

Majoriteten av de lokale folkeavstemningene ble gjennomført på 1970- og 1980-tallet, henholdsvis 219 og 228. Nedgangen var dermed markant på 1990- og 2000-tallet, da det kun ble avholdt henholdsvis 114 og 105 lokale folkeavstemninger.

Tre lokale folkeavstemninger i 2008

I 2008 ble det avholdt kun tre lokale folkeavstemninger - alle om målform i Notodden kommune i Telemark. Dette er det laveste antallet som er gjennomført i løpet av ett år i hele perioden mellom 1970 og 2008. 2 600 personer var berettiget til å stemme ved de tre lokale folkeavstemningene i 2008, men kun 17 prosent deltok. Den gjennomsnittlige deltakelsen ved lokale valg i 2008 er dermed den laveste som er registrert i hele den aktuelle perioden.

Litt over halvparten deltar

Totalt sett har valgdeltakelsen ved lokale folkeavstemninger ligger på 51,2 prosent for hele perioden, men har variert fra 57 prosent på 1980-tallet til rundt 40 prosent på 1990-tallet. I alt har 1 500 000 stemmeberettigede hatt muligheten til å delta en eller flere ganger i de rådgivende lokale folkeavstemningene.

Stor variasjon i tematikk

En rekke ulike tema har vært gjenstand for direkte velgerinnflytelse i de lokale folkeavstemningene. Tradisjonelt sett har målformsavstemninger og alkoholavstemninger hatt en sentral plass. Omkring 70 prosent av avstemningene som ble avholdt mellom 1970 og 2008, omhandlet disse temaene. Denne overvekten var særlig tydelig på 1970- og 1980-tallet.

Andel lokale folkeavstemninger, etter tema og fylke

Også avstemninger vedrørende endringer i kommunenes kretsinndelinger, ulike avstemninger om identitet (om bystatus, kommunenavn), territorielle avgrensninger som kommunesammenslåinger, og avstemninger som tar opp en rekke ulike miljøtemaer, har blitt lagt ut som rådgivende spørsmål til kommunenes innbyggere. Omfanget av krets- og identitetsavstemninger, avstemninger vedrørende territorielle spørsmål og særlig folkeavstemninger om miljøspørsmål har økt de siste to tiårene.

Møre og Romsdal topper

Geografisk sett har Møre og Romsdal avholdt flest lokale folkeavstemninger - i alt 114 mellom 1970 og 2008. I overkant av to tredjedeler av disse har vært kretsavstemninger eller tatt opp spørsmål om målform. Oslo har ikke avholdt noen lokale folkeavstemninger i denne perioden, mens Akershus har gjennomført fire.

90 prosent blir tatt til følge

For de lokale folkeavstemningene hvor disse opplysningene er tilgjengelige, viser tallene at i overkant av 90 prosent av valgresultatene blir tatt til følge i kommunenes behandling av resultatet i etterkant. Den høyeste andelen gjelder alkoholspørsmål, der nær 99 prosent av de rådgivende avstemningene har blitt tatt til følge. Den laveste andelen gjelder de territorielle avstemningene, der 70 prosent er tatt til følge.

Tabeller: