65495_not-searchable
/valg/statistikker/folkavs_kostra/aar
65495
13 lokale folkeavstemninger i valgåret
statistikk
2012-03-27T10:00:00.000Z
Valg
no
folkavs_kostra, Lokale folkeavstemninger, lokaldemokrati, stemmeberettigede, valgdeltagelseFolkeavstemninger , Valg
false

Lokale folkeavstemninger2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

13 lokale folkeavstemninger i valgåret

Det ble avholdt 13 lokale folkeavstemninger i 2011. I alt 134 900 stemmeberettigede kunne delta i avstemningene, og frammøtet var 54 prosent. Avstemningen om sammenslåing av Agderfylkene er den første lokale folkeavstemning på fylkesnivå.

Hvilke temaer som ble tatt opp til avstemning, varierte. Det ble avholdt flest lokale folkeavstemninger som omhandlet territorielle spørsmål, i alt åtte. Kun i 2003 og i 1990 er det registrert flere avstemninger innenfor denne kategorien. Videre hadde to av avstemningene i 2011 målform ved grunnskoler som tema, to lå innenfor kategorien krets og identitet, mens én omhandlet alkoholspørsmål. SSB har totalt registrert 708 lokale folkeavstemninger om ulike temaer i tidsrommet 1970 til 2011.

Antall lokale folkeavstemninger, etter tema. 2000-2011

Folkeavstemning om fylkessammenslåing

Alle kommunene i Aust-Agder fylke hadde i 2011 rådgivende folkeavstemning om en sammenslåing med Vest-Agder til ett Agderfylke. 85 300 innbyggere hadde stemmerett ved avstemningen, og 60,4 prosent deltok. Både med tanke på antall stemmeberettigede og antall stemmer avgitt, er dette den mest omfattende lokale folkeavstemning som er blitt avholdt i Norge. Nesten to av tre som avga sin stemme, ønsket imidlertid ikke en sammenslåing av fylkene.

Samtidig med fylkesavstemningen ble det i de tre sørligste grensekommunene til Vest-Agder - Iveland, Birkenes og Lillesand - avholdt kommunale avstemninger om en overgang til nabofylket dersom resultatet i fylkesavstemningen ble nei. Samlet sett stemte om lag 70 prosent av dem som avla sin stemme i disse kommunene, ja til en endring i fylkestilhørighet. En felles søknad om overgang til Vest-Agder ble sendt til Fylkesmannen i Aust-Agder og videre til Kommunaldepartementet, som nå behandler saken. Deltakelsen i avstemningene varierte fra 56,1 prosent i Birkenes til 62,1 prosent i Iveland.

Stor variasjon i valgdeltakelsen

Oppmøtet blant de stemmeberettigede ved folkeavstemningene i 2011 varierte i stor grad. Ved avstemningen i Re kommune om kommunen aktivt skulle arbeide for en kommunesammenslåingsprosess i neste fire års periode, deltok 9,2 prosent. I Finnøy kommune var deltakelsen vedrørende en kommunegrenseregulering atskillig høyere, med 73,1 prosent. Totalt sett lå deltakelsen i 2011 om lag 10 prosentpoeng høyere enn den gjorde for avstemningene på 2000-tallet.

Ni av fjorårets folkeavstemninger ble avholdt samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. I åtte av disse var deltakelsen over 56 prosent, og i fire oversteg den 60 prosent. Deltakelsen ved kommune- og fylkestingsvalget var på 64,5 prosent.

I likhet med 2010 var enkelte av avstemningene en del av ”E-valg 2011-prosjektet”, der velgerne testet et nytt valgadministrativt system med mulighet for å avlegge sin stemme elektronisk via Internett. Både avstemningen i Re kommune, i Radøy - der spørsmålet var om kommunen skulle gå inn i en ny kommune i Nordhordland, og en avstemning om bystatus i Tynset, var en del av dette prosjektet. Disse hadde vesentlig lavere deltakelse enn de andre avstemningene. Deltakelsen totalt for 2011, dersom e-valg avstemningene holdes utenfor, øker fra 54 prosent til 58,8 prosent.

Rådgivende avstemning om valg av ordfører

Etter at forsøket med direkte ordførervalg for utvalgte kommuner ble avsluttet etter valget i 2007, avgjorde Nesodden kommunestyre at ordningen skulle videreføres ved lokalvalget i 2011 i form av en rådgivende lokal folkeavstemning. I alt kunne 13 300 stemmeberettigede innbyggerne gi sin stemme til en av i alt åtte ordførerkandidater ved denne avstemningen. Deltakelsen var på 57,9 prosent.

Alle folkeavstemningene som er avholdt i Norge er rådgivende. I om lag ni av ti av de avstemningene som er avholdt siden 1970, har avstemningsresultatet blitt tatt til følge i kommunens behandling av resultatet i etterkant. Avstemningen som ble avholdt i Nesodden kommune skiller seg imidlertid ut ved at alternativet som fikk flest stemmer ikke fikk tilslutning i kommunestyret. Tilsvarende er tilfellet i avstemningen om kommunegrenseregulering i Finnøy kommune.

Flertall for opprettholdelse av spesialutsalg av øl

Siden 1970 er det målformsavstemningene som tematisk har dominert blant de lokale folkeavstemningene, med 44 prosent av alle registrerte. Én av fire avstemninger har videre vært knyttet til ulike spørsmål om alkohol, og 98 prosent av disse ble avholdt fram til og med 1989. Alkoholavstemningen i Fauske kommune i fjor var kun den fjerde avstemningen om alkohol siden 1990. Her ble de stemmeberettigede spurt om de ønsket å beholde spesialutsalg av øl, eller om ordinære butikker skulle få åpne for salg. Kommunen hadde en tilsvarende avstemning i forbindelse med stortingsvalget i 2005, og i likhet med resultatet det året, ble det også i 2011 et flertall for å opprettholde spesialutsalget. 50,3 prosent stemte for spesialutsalg i 2011, mot 56,9 prosent i 2005.

Tabeller: