Notater 2016/18

Dokumentasjonsrapport

Velgerundersøkelsen 2015:

SSB gjennomførte høsten 2015 en undersøkelse om valg i etterkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget 14. september 2015. Formålet med undersøkelsen var å skaffe statistikk og kunnskap om ulike gruppers politiske deltakelse, partipreferanse, politiske holdninger og velgeratferd.

Undersøkelsen er en videreføring av tidligere undersøkelser SSB har utført, finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Formålet har vært å supplere de ordinære valgundersøkelsene for å kunne si mer om velgeratferd blant utenlandske statsborgere og norske statsborgere med innvandrerbakgrunn.

I 2015 la SSB om designet på undersøkelsen fra hovedsakelig å være en telefonintervjuundersøkelse til å bli en selvadministrert web- og papirundersøkelse. Ved at respondentene selv fyller ut skjemaet, hadde vi mulighet til å kontakte langt flere enn det som er mulig ved en intervjueradministrert undersøkelse fordi kostnadene per respondent blir lavere. Dette ga oss mulighet til å sammenligne et stort utvalg av personer med norsk bakgrunn med personer med innvandrerbak¬grunn i én og samme undersøkelse. I og med at dette er en helt identisk valgundersøkelse, kan vi nå sammenligne samme spørsmål i alle grupper.

Invitasjonsbrev, med lenke til det elektroniske spørreskjemaet, ble sendt til 18 181 respondenter. Noen utvalgte grupper fikk tilbud om å svare på papir. Det elektroniske spørreskjemaet ble oversatt til fem språk, i tillegg til norsk. Til sammen svarte 6350 personer, noe som tilsvarer en svarprosent på 35.

I bruttoutvalget hadde vi en overrepresentasjon av førstegangsvelgere, personer med innvandrerbakgrunn og utenlandske statsborgere. Frafallet i undersøkelsen var spesielt stort blant personer med lav utdanning og med landbakgrunn fra utenom Europa. Nettoutvalget ble vektet for utvalgs- og frafallskjevheter. Vektene ble kalibrert mot kjønn, alder, utdanning, landbakgrunn, region og hvilket parti man stemte på.

Om publikasjonen

Tittel

Velgerundersøkelsen 2015:. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Magnar Lillegård, Arnhild Torsteinsen

Serie og -nummer

Notater 2016/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9369-6

Antall sider

31

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt