Rapporter 2007/31

Dokumentasjon- og tabellrapport

Valgundersøkelsen 2005

Denne rapporten dokumenterer valgundersøkelsen 2005, og inneholder spørreskjema og svarfordeling for spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen. Det er også tatt med tabeller som viser fordelingen av partienes velgere i forhold til sentrale kjennetegn som kjønn, utdanning, yrke, region og inntekt. I tillegg vises partienes oppslutning etter ulike bakgrunnsvariable. Rapporten dokumenterer også gjennomføringen av undersøkelsen, og tar opp en del metodiske spørsmål knyttet til datakvalitet.

Undersøkelsen er gjennomført av Seksjon for intervjuundersøkelser i Statistisk sentralbyrå på vegne av Institutt for samfunnsforskning. Rapporten er skrevet i samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning.

Resultatene fra undersøkelsen viser at 40 prosent av de som stemte ved stortingsvalget i 2001, skiftet til et annet parti i 2005. En viktig årsak var at det i 2005 strømmet mange nye velgere til Arbeiderpartiet, etter at partiet i 2001 hadde mistet mange velgere. Arbeiderpartiet var også partiet med de mest lojale velgerne, mens Høyre hadde de minst lojale velgerne. Dersom vi inkluderer vandringer inn og ut av hjemmesittergruppen, skiftet hele 47 prosent parti fra 2001 til 2005.

Høyre gikk tilbake og tapte svært mange velgere til Fremskrittpartiet, men også til Arbeiderpartiet og Venstre. Hele 36 prosent av Venstres velgere i 2005 stemte på Høyre fire år tidligere mens 12 prosent stemte på Kristelig Folkeparti ved forrige valg.

Førstegangsvelgerne jaget igjen valgvinden, og Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet fikk størst andel av denne gruppens stemmer. Til sammen stemte over halvparten av ungdom mellom 18 og 21 år på disse to partiene. Høyre og Sosialistisk Venstreparti var de store taperne blant førstegangsvelgerne, og Sosialistisk Venstreparti gikk tilbake til nivået de har ligget på før 2001. Det er noe økning i valgdeltakelse blant førstegangsvelgerne fra 2001 til 2005. Denne tendensen gjelder også for personer i alderen 22-29 år.

Prosjektstøtte : Kommunal- og regionaldepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Valgundersøkelsen 2005. Dokumentasjon- og tabellrapport

Ansvarlige

Bernt Aardal, Maria Høstmark, Bengt Oscar Lagerstrøm, Guro Stavn

Serie og -nummer

Rapporter 2007/31

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Stortingsvalg

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7226-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

80

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt