Rapporter 2003/14

Dokumentasjons- og tabellrapport

Valgundersøkelsen 2001

Denne rapporten dokumenterer valgundersøkelsen 2001, og inneholder spørreskjema og svarfordeling for de fleste spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen.

Denne rapporten dokumenterer valgundersøkelsen 2001, og inneholder spørreskjema og svarfordeling for de fleste spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen. Det er også tatt med tabeller som viser sammenhengen mellom partivalg og bakgrunnsvariable som kjønn, utdanning, yrke, region og inntekt: I tillegg vises de ulike velgergruppenes holdnings- og verdiprofiler. Rapporten dokumenterer også gjennomføringen av undersøkelsen, og tar opp en del metodiske spørsmål knyttet til datakvalitet.

Resultatene fra undersøkelsen viser at andelen som skiftet standpunkt fra valget i 1997 til valget i 2001 var på 44 prosent – enten ved å skifte parti eller ved å vandre ut og inn av hjemmesittergruppen. Rekordmange skiftet fra et parti til et annet, 37 prosent av de som stemte i 1997 skiftet over til et annet parti i 2001. En viktig årsak til denne høye andelen var at mange tidligere arbeiderpartivelgere skiftet over til et annet parti. Sosialistisk Venstreparti og Høyre hadde de mest trofaste velgerne, mens Venstre og Fremskrittspartiet hadde de minst trofaste velgerne.

Høyre tok velgere fra samtlige partier, men spesielt fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Også Sosialistisk Venstreparti tok velgere fra alle andre partier, med unntak for Høyre. Arbeiderpartiet mistet velgere til samtlige partier.

Førstegangsvelgerne fulgte stort sett valgvinden, og Høyre og Sosialistisk Venstreparti fikk størst andel av deres stemmer. Til sammen stemte over halvparten av ungdom mellom 18 og 21 år på disse to partiene. Arbeiderpartiet fortsetter å miste fotfeste blant de yngste, men også Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet taper støtte i denne gruppen. Valgdeltakelsen blant de yngste holdt seg nokså stabil fra 1997 til 2001, mens det var en nedgang i valgdeltakelsen blant personer i alderen 22 til 29 år.

Prosjektstøtte: Kommunal- og regionaldepartementet og Norges forskningsråd.

Gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført av Seksjon for intervjuundersøkelser i Statistisk sentralbyrå. Øyvin Kleven og Tor Morten Normann har ledet gjennomføringen og tilrettelagt denne rapporten.

Om publikasjonen

Tittel

Valgundersøkelsen 2001. Dokumentasjons- og tabellrapport

Ansvarlig

Bernt Aardal

Serie og -nummer

Rapporter 2003/14

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Stortingsvalg

ISBN (elektronisk)

82-537-6410-3

ISBN (trykt)

82-537-6408-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

183

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt