Kvinnelig ordfører i tre av ti kommuner

Publisert:

120 av Norges kommuneordførere er kvinner. Dette utgjør 28 prosent og er en økning på 6 prosentpoeng fra valget i 2011. Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk flest ordførere. Blant kommunestyrerepresentantene er nær fire av ti kvinner, en økning på 1 prosentpoeng.

Andelen kvinnelige representanter valgt til kommunestyrene er 39 prosent. I formannskapene er det 43 prosent kvinner. Blant varaordførerne er det nå 43 prosent kvinner, en økning på 7 prosentpoeng siden forrige valg. I om lag 30 kommunestyrer er kvinnene i flertall. I omtrent halvparten av kommunestyrene er kvinneandelen under 40 prosent. I 25 kommunestyrer er kvinneandelen under 25 prosent. Kvinneandelen er størst blant Sosialistisk Venstrepartis representanter (48 prosent), Arbeiderpartiet (Ap) og Miljøpartiet de Grønne har kvinneandeler på 44 prosent, mens Fremskrittspartiet ligger lavest med 27 prosent.

Figur 1

Figur 1. Prosent kvinner blant ordførere, formannskap og kommunestyrer

Ap og Sp fikk flest ordførere

Ap fikk flest ordførere i kommunestyrene. 47 prosent av alle kommuner har nå en Ap-ordfører, mot 36 prosent ved forrige valg. Senterpartiet (Sp) fikk også flere og sitter nå med ordføreren i nesten 100 kommuner. Høyre mistet flest, med en nedgang fra 119 til 74 ordførere. Ap og Sp har en større andel ordførere en andel mandater i kommunestyrene, de andre partiene har motsatt fordeling.

Figur 3

Figur 3. Ordførere og kommunestyrerepresentanter etter parti. Kommunestyrevalget 2015

Menn 45–66 år er overrepresentert

Sammenliknet med den stemmeberettigede befolkningen for øvrig er det en klar overrepresentasjon av menn mellom 45 og 66 år i kommunestyrene. Kvinner over 66 år er den gruppen som er svakest representert i kommunestyrene.

Figur 2

Figur 2. Representanter etter ettårig alder og kjønn. Kommunestyrevalget 2015

Fem av ti representanter har høyere utdannelse

Halvparten av kommunestyrerepresentantene har høyere utdannelse. En økning på 5 prosentpoeng sammenliknet med valget for fire år siden og en ytterligere økning sammenliknet med valget for åtte år siden. Til sammenlikning har vel 30 prosent av befolkningen universitets- eller høyskoleutdanning.

Figur 4

Figur 4. Representanter i kommunestyrer etter utdanning

3 prosent av representantene har innvandringsbakgrunn

Det er innvalgt 320 personer med innvandrerbakgrunn i kommunestyrene. Dette utgjør 3 prosent og er en økning på 0,5 prosentpoeng fra forrige valg. 101 personer er utenlandske statsborgere, 186 er innvandrere som har fått norsk statsborgerskap, og 33 er norskfødte statsborgere som er barn av innvandrere. Innvandrerandelen er størst i de kommunene med stor andel innvandrere, som Drammen, Lørenskog og Oslo. Drammen har størst andel med 20 prosent. Det er 250 kommunestyrer uten innvalgte representanter med innvandrerbakgrunn.

Litt under halvparten gjenvelges

Det var 46 prosent av kommunestyrerepresentantene som ble gjenvalgt. Dette er omtrent på samme nivå som for fire år siden da 44 prosent ble gjenvalgt. Gjenvalgsprosenten er 50 prosent for menn og 41 prosent for kvinner. Til sammenlikning var den 47 prosent for menn og 39 prosent for kvinnene i 2011.

Faktaside

Kontakt