Rapporter 2013/25

Innvandrere og kommunestyrevalget i 2011

Antallet stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn ved kommunevalg har hatt en markert økning de siste årene. Valgdeltagelsen er fremdeles lavere blant innvandre enn i den øvrige befolkningen. Lite tyder likevel på at innvandrere er underrepresentert i kommunestyrene.

Antallet stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn ved kommunevalg har hatt en markert økning de siste årene. Valgdeltagelsen er fremdeles lavere blant innvandre enn i den øvrige befolkningen. Lite tyder likevel på at innvandrere er underrepresentert i kommunestyrene.

Bare fra 2007 til 2011 har antall stemmeberettigede innvandrere økt med mer enn 100 000. Til sammen var det ved kommunevalget i 2011 vel 390 000 stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn.

Valgdeltagelsen øker med økt botid for flere grupper, men ikke for alle og mindre enn ved tidligere valg.

Norske statsborgere med innvandrerbakgrunn har gjennomgående en høyere valgdeltagelse enn de utenlandske statsborgerne. Blant norske statsborgere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, og Øst-Europa utenfor EU/EØS deltok 40 prosent i 2011. Dette er en økning på 3 prosentpoeng fra foregående kommunevalg. Blant utenlandske statsborgere deltok bare 33 prosent. Det var stor variasjon mellom de ulike landgruppene. Klart høyest valgdeltagelse i denne gruppen finner vi blant somaliske statsborgere hvor 51 prosent stemte.

Ikke underrepresentert i kommunestyrene

Innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa utenfor EU/EØS utgjorde vel 6 prosent av alle stemmeberettigede ved valget i 2011, men fikk bare valgt inn i underkant av 2 prosent av alle kommunestyrerepresentanter. Ved første øyekast kan det dermed se ut til at innvandrere er underrepresentert i det norske lokaldemokratiet. Men om vi tar hensyn til den underliggende befolkningssammensetningen, er innvandrere bedre representert. Flertallet av innvandrere i Norge bor i de sentrale østlandskommunene og i de store byene, og i disse kommunene er de overrepresentert i forhold til befolkningsstørrelsen. Til sammen var innvandrere overrepresentert i 45 kommuner - og i disse 45 kommunene bor også 56 prosent av alle stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn. Altså bor mer enn halvparten av landets innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika etc. i en kommune hvor de er overrepresentert i sitt lokale kommunestyre.

Rapportens formål er å gi en samlet oversikt over innvandreres deltakelse, stemmegivning og representasjon ved kommunestyrevalget i 2011.

Arbeidet med rapporten er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrere og kommunestyrevalget i 2011

Ansvarlige

Vebjørn Aalandslid, Arvid Lysø

Serie og -nummer

Rapporter 2013/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Valg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8692-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8691-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt