Rapporter 2017/10

Valgatferd og representasjon blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og utenlandske statsborgere

Innvandrere og kommunestyrevalget 2015

De tre siste lokalvalgene stemte rundt 40 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, mens valgdeltakelsen for dem uten innvandrerbakgrunn lå rundt 65 prosent. Samtidig blir stadig flere med innvandrerbakgrunn valgt inn i kommunestyrene.

I 2015 hadde tilsammen 14 prosent av velgerne innvandrerbakgrunn. 312 000 utenlandske statsborgere hadde stemmerett, 200 000 var innvandrere som hadde blitt norske statsborgere og 34 000 var norske statsborgere som er barn av innvandrere. Oslo er kommunen med flest stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn, her er andelen nær 30 prosent. De fleste utenlandske statsborgere har bakgrunn fra Norden, Vest-Europa og østeuropeiske EØS-land som Sverige, Danmark, Tyskland, Polen og Litauen. Blant innvandrere med norsk statsborgerskap kommer de fleste fra afrikanske og asiatiske land som Pakistan, Somalia, Irak og Vietnam. Barn født av innvandrere har i hovedsak bakgrunn fra land i Asia eller Afrika som Pakistan, Vietnam, Tyrkia, Sri Lanka og Marokko.

Fortsatt lavere valgdeltakelse enn personer uten innvandrerbakgrunn

Den samlede valgdeltakelsen ved det siste lokalvalget var 60 prosent, men variasjonen mellom gruppene er stor:

  • personer uten innvandrerbakgrunn: 64 prosent
  • innvandrere som har blitt norske statsborgere: 40 prosent
  • norskfødte med to innvandrerforeldre: 38 prosent
  • utenlandske statsborgere 29 prosent.

Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn har vært lavere enn blant personer uten innvandrerbakgrunn ved alle valg siden 1983. Den gjennomsnittlige valgdeltakelsen blant personer uten innvandrerbakgrunn har ligget rundt 65 prosent de tre siste lokalvalgene. For norske statsborgere med innvandrerbakgrunn har deltakelsen ligger rundt 40 prosent, og for utenlandske statsborgere rundt 30 prosent.

Svak økning av representanter med innvandrerbakgrunn i norske kommunestyrer

Etter valget 2015 sitter det til sammen rundt 310 personer med innvandrerbakgrunn i norske kommunestyrer. Det utgjør til sammen omtrent 3 prosent av de folkevalgte i kommunestyrene. Til sammenlikning var det om lag 280 representanter med innvandrerbakgrunn i kommunestyrene etter lokalvalget i 2011, og om lag 235 representanter etter valget i 2007. Andelen har altså ligget på 2-3 prosent de tre siste lokalvalgene. De fleste representantene med innvandrerbakgrunn representerer partiene på venstresiden, 45 prosent av representantene med innvandrerbakgrunn representerer Arbeiderpartiet.

I denne rapporten ser vi på i hvilken grad personer med innvandrerbakgrunn skiller seg fra stemmeberettigede uten innvandrerbakgrunn ved valget i 2015. Det er lagt vekt på å trekke linjer tilbake i tid samt i større grad enn tidligere analysere enkeltland og enkeltgrupper. Arbeidet er finansiert av Integreringsavdelingen i Justis og beredskapsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrere og kommunestyrevalget 2015. Valgatferd og representasjon blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og utenlandske statsborgere

Ansvarlig

Øyvin Kleven

Serie og -nummer

Rapporter 2017/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Justis og beredskapsdepartementet

Emner

Valg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9529-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9528-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

106

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt