141453_tabell_168860_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141453_tabell_168860
statistikk
2014-03-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2014, endelege tal

Innhald

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerFebruar 2014
A. Internasjonale reserver NOK369 301
A. Internasjonale reserver USD61 643
(1) Valutareserver315 298
(a) Verdipapir305 139
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:10 159
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF9 939
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet220
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF8 343
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF13 798
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
vekt reint gull i unser0
(5) Andre internasjonale reservar31 862
finansielle derivat10
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna31 853
B. Andre krav i valuta5 034
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar54
lån utanfor internasjonale reservar3 827
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar0
gull utanfor internasjonale reservar0
anna1 153
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)Februar 2014
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-240-24000
utbetalingar (-) - (hovudstol)-240-24000
utbetalingar (-) - (rentar)0000
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (rentar)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)0000
(b) Lange posisjonar (+)1 4191 41900
3. Anna-9 279-9 27900
utbetalingar relaterte til repos (-)-1 498-1 49800
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-7 781-7 78100
andre innbetalingar (+)0000
III. Mogelege framtidige kortsiktige netto valutastraumar (nominell verdi)Februar 2014
Netto valutastraumarNetto valutastraumar, 3-12 mndNetto valutastraumar, 0-1 mndNetto valutastraumar - totalNetto valutastraumar, 1-3 mnd
1. Avtale gjeld i utenlandsk valuta0000
(a) garantiar på lån med forfall innan eitt år0000
(b) anna avtala gjeld0000
2. Verdipapirer i valuta utstedt med embedded options (puttable bonds)
3. Unytta, absolutt kreditt utferda av:0000
andre nasjonale pengemyndigheter, BIS, IMF og andre internasjonale organisasjonar0000
andre nasjonale pengemyndigheiter(+)0000
BIS (+)0000
IMF (+)0000
andre internasjonale organisasjonar (+)0000
(b) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor i rapportlandet (+)0000
(c) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor utanfor rapportlandet (+)0000
(4)Unytta, absolutt kreditt utferda til:0000
(a) andre nasjonale pengemyndigheiter BIS, IMF og andre internasjonale organisasjonar0000
andre nasjonale pengemyndigheiter(-)0000
BIS (-)0000
IMF (-)0000
andre internasjonale organisasjonar (-)0000
(b) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor i rapportlandet (-)0000
(c) bankar og andre finansinstitusjonar med hovudkontor utanfor rapportlandet (-)0000
5. Aggregerte korte og lange posisjonar av opsjoner i utanlandsk valuta vis-a-vis innanlandsk valuta
(a) Korte posisjonar0000
(i) Kjøpte salgsopsjoner (puts)0000
(ii) Utstedte kjøpsopsjoner (calls)0000
(b) Lange posisjonar0000
(i) Kjøpte kjøpsopsjoner (calls)0000
(ii) Utstedte salgsopsjoner (puts)0000
PRO MEMORIA:
 
IV. SpesifikasjonarFebruar 2014
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
korte posisjonar0
lange posisjonar0
andre instrument0
c) Eigedelar med hefte0
inkludert i internasjonale reservar0
inkludert i andre krav i valuta0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp24 980
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-4 109
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 129 089
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)10
terminar0
futures0
byteavtalar0
opsjonar9
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)
(a) korte posisjonar (-)0
(b) lange posisjonar (+)0
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner
(a) korte posisjonar0
(i) kjøpte puts0
(ii) utstedte calls0
(b) lange posisjonar0
(i) kjøpte calls0
(ii) utstedte puts0
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar0
valutasortar utanfor SDR-kurven0