15852_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/finansutland/aar
15852
Nettofordringer overfor utlandet opp
statistikk
2005-03-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
finansutland, Fordring og gjeld overfor utlandet, nettofordringer, finanstellingenFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
true

Fordring og gjeld overfor utlandet2003

Innhold

Publisert:

Nettofordringer overfor utlandet opp

Norges nettofordringer overfor utlandet beløp seg til 809 milliarder kroner ved utgangen av 2003, eller 52 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Dette tilsvarte en økning på 267 milliarder kroner i løpet av året.

Etter en nedgang i Norges nettofordringer i 2002 var det igjen en kraftig vekst i tallene i 2003. En stor del av økningen må ses i sammenheng med utviklingen i aksjemarkedene og at kronen ikke var like sterk som den var i 2002. Det var en kraftig vekst i de viktigste aksjemarkedene igjen i 2003. Eksempelvis var Standard & Poors 500-indeks ved utgangen av 2003 nesten 30 prosent høyere enn ved begynnelsen av året. Tilsvarende var den gått ned med over 20 prosent mellom 2001 og 2002.

Ved utgangen av 2003 var Norges fordringer på utlandet 2 523 milliarder kroner og gjelden på 1 714 milliarder. I løpet av 2003 økte fordringene med 506 milliarder og gjelden med 239 milliarder. Sett i forhold til tidligere år var økningen i fordringene høy. Statens Petroleumsfonds bankinnskudd i utlandet og investeringer i utenlandske obligasjoner og andre verdipapirer sto bak mye av økningen. Disse økte med 227 milliarder, til 841 milliarder i løpet av året. Av dette var 466 milliarder investert i utenlandske obligasjoner. Andre institusjoner med høy vekst i fordringer på utlandet var verdipapirfondene, bankene og forsikringsselskapene.

Det meste av gjeldsøkningen kom i 2003 innenfor sektorene finansielle foretak og offentlig forvaltning. Finansielle foretaks utenlandsgjeld økte med 129 milliarder til 783 milliarder kroner. Spesielt i forretningsbankene og kredittforetakene økte gjelden overfor utlandet mye, med henholdsvis 71,6 og 39,7 milliarder kroner.

Utenlandske aksjer

Norske beholdninger av utenlandske aksjer var ved utgangen av 2003 på 773 milliarder kroner - vurdert til markedsverdi. Verdien av beholdningene økte med 194 milliarder fra 2002, mens det var en nedgang på 44 milliarder fra 2001 til 2002. Finansnæringen opplevde en kraftig vekst i verdiene av beholdningene av utenlandske aksjer fra 2002 til 2003, etter at de opplevde en tilsvarende kraftig reduksjon av verdiene i 2002. De største aksjeinvesteringene var i USA der Norge eide aksjer til en markedsverdi av 186 milliarder kroner ved utgangen av 2003, Storbritannia med 115 milliarder, Sverige med 71 milliarder og Tyskland med 45 milliarder.

Norske aksjer på utenlandske hender utgjorde i alt 87 milliarder i 2003, til pålydende verdi. Det var en økning på 1 milliard i løpet av året. De viktigste investorland var Sverige med 22 milliarder, Storbritannia med 11 milliarder og USA med 10 milliarder. Det er ikke beregnet markedsverdier for norske aksjer på utenlandske hender.

Tabeller: