15690
/utdanning/statistikker/utfolk/aar
15690
Deltakere fra 50 land
statistikk
2002-06-26T10:00:00.000Z
Utdanning
no
utfolk, Folkehøgskolar (opphørt), deltakere, årselever, hovedemner (for eksempel språkfag, servicefag, samfunnsfag), utenlandske statsborgereVoksenopplæring , Utdanning
false

Folkehøgskolar (opphørt)2001

SSB publiserer tall for langkurs på folkehøgskoler i statistikken Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Deltakere fra 50 land

Antall kortkursdeltakere på folkehøgskolene økte fra 16 600 i 2000 til 19 000 i 2001. Dette er en økning på 15 prosent. Det var deltakere fra 50 ulike land og 405 norske kommuner.

Utenom Norge hadde Tyskland, Danmark og Sverige flest deltakere. Omtrent tre av fire deltakere var kvinner, og omtrent halvparten av samtlige deltakere hørte til aldersgruppen 50 år og eldre.

Flest fra Hordaland også på kortkurs

405 norske kommuner var representert med deltakere på kortkurs ved folkehøgskolene i 2001. Bergen var kommunen med flest deltakere. Bergen hadde 1 300 deltakere, Oslo hadde 960 og Trondheim 330 deltakere.

Fylkesoversikt over norske deltakere på kortkurs i 2001 viser den samme trenden som for hovedkurs på folkehøgskolene: Hordaland hadde flest deltakere. Vi har opplysninger om 14 300 norske deltakeres bostedsfylke. Av disse kommer over 2 100 deltakere fra Hordaland. Dette utgjør 15 prosent av samtlige norske deltakere oppgitt med bostedsfylke. Akershus og Møre og Romsdal hadde hver i underkant av 1 300 deltakere. Færrest deltakere hadde Finnmark (149) og Aust-Agder (163).

Tallene viser at 0,5 prosent av befolkningen i alderen 17 år og over deltok på kortkurs ved folkehøgskolene i 2001. Sogn og Fjordane med 0,8 prosent hadde flest deltakere per innbygger, mens Oslo, Hedmark og Aust-Agder med 0,2 prosent hadde færrest deltakere.

866 årselever på kortkurs

Antall kortkursdeltakere i 2001 utgjorde 866 årselever. Vi må helt tilbake til 1992 for å finne høyere antall årselever (872 årselever) enn i 2001. Etter et bunnpunkt for 1990-tallet i 1998, begynte antall årselever å stige igjen i 1999. Når det gjelder antall deltakere, så var det flere deltakere i både 1992 og 1995 enn i 2001.

Antall årselever, etter hovedemner. 2001

Kvinner over 50 år i klart flertall

I alt deltok 12 000 kvinner og 7 000 menn på kortkurs i 2001. Aldersgruppen 50 år og over var den største aldersgruppen med over 10 000 deltakere, det vil si 53 prosent av alle deltakerne. Mens kjønnsfordelingen blant deltakere på kortkurs er nesten det samme som blant deltakere på hovedkurs, er aldersfordelingen svært forskjellig. De aller fleste deltakere på folkehøgskolenes hovedkurs er under 20 år.

Kvinner i aldersgruppen 50 år og eldre var den største gruppen med 33 prosent av samtlige deltakere på kortkurs i 2001. Nest største aldersgruppe var menn 50 år og eldre som utgjorde 20 prosent. Aldersgruppen 17-19 år utgjorde den aller minste gruppen med 8 prosent av alle deltakerne. Kjønns- og aldersfordeling for enkelte fylker viser det samme mønsteret.

De fleste tar estetiske fag og håndverksfag

Datamaterialet for 2001 viser at de fleste deltar på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag. Mens 33 prosent valgte dette hovedemnet, tok 24 prosent av deltakerne kurs innenfor samfunnsfag. Færrest deltakere var det på kurs innenfor samferdsels- og kommunikasjonsfag, og realfag, industrifag og tekniske fag.

Hovedemner, etter kjønn (prosentandel). 2001

80 prosent av deltakerne innenfor samferdsels- og kommunikasjonsfag var menn, mens det var jevn fordeling mellom kvinner og menn innenfor naturbruk, økologi, miljøvern og friluftslivsfag. Innenfor alle andre hovedemner var kvinner i flertall. Valg av emne varierte ikke noe særlig med hensyn til alder. Innenfor alle aldersgrupper var de som deltok på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag i flertall.

Det var en klar forskjell i valg av emner mellom norske og utenlandske statsborgere. De fleste norske statsborgere, 36 prosent, deltok på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag, mens de fleste utenlandske statsborgere, 42 prosent, valgte kurs innenfor samfunnsfag.

Like mange fra Norden som fra resten av Europa

Over 1 200 utenlandske statsborgere deltok på kortkurs ved norske folkehøgskoler i 2001. Med andre ord utgjorde utenlandske statsborgere 6 prosent av samtlige kortkursdeltakerne. Utenlandske deltakere tilsvarte i alt 63 årselever. Hele 95 prosent av utenlandske deltakere hørte til land i Europa. Det var like mange deltakere fra nordiske land som fra resten av kontinentet. Flest utenlandske deltakere var det fra Tyskland. Landet var representert med 290 deltakere. Ellers var det 240 deltakere både fra Danmark og Sverige og 220 deltakere fra Russland.

De fleste, 62 prosent, av de utenlandske deltakerne var kvinner. Kvinner utgjorde også 67 prosent av deltakerne i aldersgruppen 50 år og over. Kvinner og menn i aldersgruppen 50 år og over stod for 45 prosent av samtlige utenlandske deltakere.

Særlige målgrupper

660 deltakere, det vil si over 3 prosent av samtlige kortkursdeltakerne, hørte til særlige målgrupper (jf. voksenopplæringsloven § 24). Det var jevn kjønnsfordeling i denne gruppen. 33 prosent av deltakerne i denne gruppen var i alderen 20-29 år. 24 prosent av deltakerne innenfor helse-, sosial- og idrettsfag hørte til særlige målgrupper.

Tabeller: