252495
/utdanning/statistikker/nopplinnv/aar
252495
Flest kvinner i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
statistikk
2016-03-14T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
nopplinnv, Norskopplæring for voksne innvandrere, kvalifiseringstiltak, opplæring, samfunnskunnskapUtdanning, Voksenopplæring , Innvandring og innvandrere, Utdanning
false
I løpet av 2014 deltok 39 500 voksne innvandrere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette var 800 flere deltakere enn året før, og de fleste deltakerne er kvinner.

Norskopplæring for voksne innvandrere2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

I denne publiseringen er det feil i tallene for deltakernes aldersfordeling. Alder ved bosetting i Norge er brukt i stedet for alder ved utgangen av statistikkåret. Dette gjør at deltakerne har blitt fremstilt som yngre enn de egentlig har vært. I statistikkbanken er tabelltittelen endret. Tallene vil ikke bli rettet opp i denne teksten.

Flest kvinner i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

I løpet av 2014 deltok 39 500 voksne innvandrere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette var 800 flere deltakere enn året før, og de fleste deltakerne er kvinner.

Deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter innvandringsgrunn og år
20132014
I alt38 69139 513
Arbeid1 5331 370
Familie15 80015 050
Flukt16 96518 753
Utdanning1 3641 251
Ukjent3 0293 089

Kvinner utgjorde 54 prosent av samtlige deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 39 prosent av deltakerne var under 26 år, mens de i aldersgruppen 26–35 år utgjorde 40 prosent av totalen. 16 prosent av deltakerne var 36–45 år i 2014.

Flest deltakere fra Eritrea og Somalia

6 100 av deltakere i norsk og samfunnskunnskap i 2014 var registret med fødeland Eritrea, mens nær 5 700 hadde Somalia som sitt registrerte fødeland. Deltakere med bakgrunn fra disse to landene utgjorde til sammen 32 prosent av deltakere som var registrert med fødeland. Nærmere 3 000, eller 8 prosent av alle deltakere, manglet opplysninger om fødeland.

91 prosent av deltakere født i Eritrea og Somalia hadde vært i Norge i tre år eller kortere i 2014.

En betydelig andel, nemlig 86 prosent, av deltakerne født i Eritrea og Somalia var registrert med flukt, og knappe 14 prosent var registrert med familiegjenforening som innvandringsgrunn.

Flukt og familiegjenforening oftest innvandringsgrunn

47 prosent av alle deltakere hadde flukt som innvandringsgrunn, mens 38 prosent oppga familiegjenforening. Hvis vi holder kategorien uoppgitt og andre koder utenfor, hadde 92 prosent oppgitt enten flukt (51 prosent) eller familiegjenforening (41 prosent) som innvandringsbakgrunn.

62 prosent av alle menn hadde flukt som innvandringsgrunn, mens 19 prosent hadde familiegjenforening. Tilsvarende hadde 35 prosent av alle kvinner flukt og 55 prosent familiegjenforening som innvandringsbakgrunn.

Stor andel gjennomfører opplæringen innen fristen

Personer i målgruppen for rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap har rett til gratis opplæring i tre år fra første oppholdstillatelse som ga rettigheter og plikter etter introduksjonsloven. Tallene tyder på at en stor andel av voksne innvandrere gjennomfører opplæringen innen fristen på tre år. I 2014 hadde 85 prosent av deltakerne bodd i Norge i tre år eller kortere. Andelen deltakere som hadde bodd i landet i to år eller kortere, var på 72 prosent. De med uoppgitt botid, 2 900 deltakere, er holdt utenfor disse beregningene.

Én av fire bor i Oslo og Akershus

36 600 av deltakerne var registrert som bosatt i en kommune. Nær 16 prosent av disse var registrert bosatt i Oslo, mens8 prosent var registrert bosatt i Akershus. 60 prosent av deltakerne som var bosatt i Oslo og 61 prosent av deltakerne bosatt i Akershus, var kvinner.

Vestfold hadde størst andel kvinner med 64 prosent. Kvinner var i flertall i samtlige av landets fylker bortsett fra Nordland og Troms. Kvinner i disse to fylkene utgjorde henholdsvis 46 og 48 prosent av alle deltakere i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap i 2014.

Sju av ti bestod norskprøve

«Norskprøve 2 og 3» var i 2013 nasjonale avsluttende prøver i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. I 2013 var det i alt over 24 100 personer som gikk opp til norskprøve. Av disse tok 15 800 muntlig og skriftlig «norskprøve 2», og 8 300 gikk opp til muntlig og skriftlig «norskprøve 3». Av de sistnevnte tok 4 000 den vanskeligste prøven, skriftlig «norskprøve 3».

Sju av ti som gikk opp til «norskprøve 2» og eller «norskprøve 3» i 2013, bestod prøven. Andelen som bestod de muntlige prøvene, var større enn andelen som bestod de skriftlige prøvene. Ni av ti (88 prosent) personer på muntlig «norskprøve 2», og tre av fem (61 prosent) personer på skriftlig «norskprøve 2» bestod prøven. Andelen som bestod muntlig norskprøve 3 var på 74 prosent, mens over halvparten (51 prosent) av dem som gikk opp til skriftlig «norskprøve 3», bestod denne prøven. «Norskprøve 2 og 3» ble i 2014 erstattet av et nytt prøveregime.

Større andel kvinner enn menn bestod prøvene

Innvandrerkvinner hadde bedre resultater enn menn på alle prøver. Forskjellene var størst på skriftlige prøver. Andelen kvinner som bestod skriftlig «norskprøve 2», var 9 prosentpoeng høyere enn menn, 64 mot 55 prosent. På skriftlig «norskprøve 3» var forskjellen på 8 prosentpoeng i favør kvinner, 53 mot 45 prosent.

Ikke fullstendige opplysninger om alleÅpne og lesLukk

Et spesielt forhold ved denne statistikken er at en del av dem som deltar i opplæringen er nyankomne asylsøkere og flyktninger som bor på asylmottak og ennå ikke er folkeregistrert i en kommune. Denne gruppen har ikke SSB registeropplysninger om i våre befolkningsdata, derfor mangler det informasjon om bosted, fødeland, botid og innvandringsgrunn for denne gruppen.

Asylsøkere og opplæring i norskÅpne og lesLukk

Asylsøkere som deltar i norskopplæring inngår i denne statistikken. Norskopplæring for asylsøkere i mottak ble gjeninnført fra 1. september 2007. Asylsøkere kan få inntil 175 timer opplæring i norsk. Asylsøkere har ingen lovfestet rett og plikt til opplæring i norsk. Målgruppen er asylsøkere over 16 år og som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått endelig vedtak.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB