53797_not-searchable
/utdanning/statistikker/kontantstotte/hvert-2-aar
53797
Svært mange foretrekker barnehage
statistikk
2011-05-02T10:00:00.000Z
Utdanning;Sosiale forhold og kriminalitet
no
kontantstotte, Barnetilsynsordninger (opphørt), barnepass, tilsynsordninger (for eksempel barnehage, dagmamma, barnepark), kontantstøtteTrygd og stønad, Barnehager, Utdanning, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Barnetilsynsordninger (opphørt)2010

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Svært mange foretrekker barnehage

Svært mange foreldre bruker barnehage som hovedtilsynsordning på dagtid. Derimot er det bare noen få som velger dagmamma eller praktikant. Det er heller ikke mange barn som passes av slektninger.

Dette kommer frem i den nye barnetilsynsundersøkelsen Statistisk sentralbyrå gjennomførte høsten 2010.

Les også rapporten Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010. Rapporten inkluderer oppdaterte tall og tall for for bakgrunnsvariabler som ikke var tatt med i tidligere publiserte tabeller (2. mai 2011). I tillegg er variablene mors fødeland, arbeidstidsordning og ukentlig arbeidstid i rapporten utvidet til også å omfatte mødre/samboere som ikke hadde hovedomsorgen for trukket barn i undersøkelsen. (1.11.2011)

Barn 1-5 år, etter hovedtilsynsordning på dagtid. Prosent

I hovedsak passes 79 prosent av barn i kontantstøttealder (1-2 år) i barnehage, og hele 96 prosent av barn i alderen 3-5 år. Ser vi på aldersgruppen 1-5 år under ett, deltar 90 prosent av barna i barnehage, mens 9 prosent passes i hovedsak av mor, far eller andre i husholdningen.

Yrkesaktive eneforsørgere bruker barnehagen

Barn 1-5 år i husholdninger med eneforsørgere med inntektsgivende arbeid har høyest barnehagedeltakelse, med 98 prosent. Lavest barnehagedeltakelse finner en blant barn i husholdninger med par uten inntektsgivende arbeid, med 65 prosent. Bruken av barnehage som hovedtilsynsordning på dagtid varierer også med hensyn til mødrenes fødeland, utdanningsnivå og andre kjennetegn.

Fornøyde foreldre

Foreldrene i undersøkelsen ble spurt om de er tilfreds med barnehagen. De aller fleste foreldre gir uttrykk for å være enten veldig fornøyde eller fornøyde både med reiseavstanden til barnehagen, barnehagens åpningstider, informasjon om barnet fra de ansatte og personalets omsorg for barna.

Barn 1-5 år i barnehage, etter husholdningstype. Prosent

Barn 1-5 år i barnehage, etter mors fødeland. Prosent

Ikke alle vil søke om barnehageplass

68 prosent av barn i kontantstøttealder som ikke har heltidsplass i barnehage, mottar kontantstøtte. Foreldrene til 41 prosent av disse barna ville søkt om barnehageplass dersom kontantstøtten skulle avvikles. 34 prosent vil ikke søke om barnehageplass uansett, mens 25 prosent er enten usikre eller har ikke svart på spørsmålet.

Over 60 prosent deltar i SFO

I alt deltar over 60 prosent av 6-9 åringer i SFO. Deltakelse i SFO er mer utbredt blant 6-7 åringer enn blant 8-9 åringer, med deltakelse på henholdsvis 75 og 47 prosent. Flest foreldre trekker frem det at barnet kan være hjemme sammen med andre i familien som en relevant årsak til at barnet ikke deltar i SFO. Også det at barnet deltar i andre aktiviteter, og at barnet klarer å være hjemme alene før og etter skolen, trekkes frem av flere som to andre relevante årsaker.

Flere husholdninger med bare ett barn i alderen 6-9 år bruker SFO som hovedtilsynsordning på dagtid sammenlignet med husholdninger med flere barn i samme alder. 39 prosent av barn i husholdninger med ett barn i alderen 6-9 år har en heltidsplass i SFO, mot 16 prosent av barn i husholdninger med tre eller flere barn i denne aldersgruppen.

Deltakelse i SFO, etter antall barn 6-9 år i husholdningen. Prosent

Deltakelse i SFO, etter bosted. Prosent

Foreldre i de store byene bruker SFO i noe større grad enn de andre. 56 prosent av barna i Trondheim, Bergen og Stavanger og 52 prosent av barna i Oslo benytter seg av heltidsplass i SFO. Til sammenligning har 23 prosent av barna i kommuner med under 10 000 innbyggere en heltidsplass i SFO.

60 prosent får leksehjelp

Fra august 2010 ble kommunene og private skoler pålagt å tilby gratis leksehjelp til elever på 1.-4. årstrinn. Deltakelse på leksehjelpen er frivillig, men elevene har rett til å delta.

Tallene fra undersøkelsen viser at 58 prosent 1 av elevene i 1.-4. årstrinn benytter seg av tilbudet.

Om undersøkelsen

Barnetilsynsundersøkelse 2010 ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag av Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Undersøkelsen tar for seg flere sider ved barnefamiliers tilsynsordninger og deres prioriteringer av og begrunnelser for sine valg av hovedtilsynsordning på dagtid. Resultatene fra undersøkelsen bygger på intervjuer utført i perioden september-desember 2010.

 

Til undersøkelsen ble det trukket 4 530 barn i barnehagealder (0-5 år) og 1 500 barn i SFO-alder (6-9 år). Det ble gjennomført intervjuer med 3 262 foreldre, 3 163 mødre og 99 fedre. Dokumentasjonsrapporten om barnefamiliers tilsynsordninger gir en detaljert beskrivelse av brutto- og nettoutvalg, datainnsamling, datakvalitet og utvalgsvariansen.

 

Flere hovedresultater fra barnetilsynsundersøkelsen 2010 vil bli publisert i egen rapport innen 15. oktober 2011.

1  Tallet og avsnittet ble rettet 4. mai 2011

Tabeller: