15718_om_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/aar
15718_om
statistikk
2017-03-13T08:00:00.000Z
Utdanning
no
false
Statistikk over antall elever/studenter og antall fullførte kurs på godkjente nettskoler, etter deltakernes kjønn, alder og bosted.

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2016

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)
Emne: Utdanning

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Godkjent nettskole: Begrepet nettskoler ble innført ved voksenopplæringsloven 2009. Tidligere ble disse skolene kalt fjernundervisningsinstitusjoner. Statistikken omfatter kun nettskoler som er godkjent etter denne loven.

Kursdeltagelser: En person kan delta på flere ulike kurs ved nettskolene i løpet av et skoleår, f.eks. kurs i ulike emner innenfor høyere utdanning. Dersom en person har deltatt i flere kurs i perioden vil han/hun bli talt én gang for hvert kurs

Fagfelt: Inndelingen etter tar utgangspunkt i det faget/emnet utdanningstilbudet omhandler og bygger på fagfelt i Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Nivå: Nettskolene har utdanningstilbud på grunnskole-, på videregående opplærings-, på fagskole- og universitets-/høgskolenivå. Skolene har også en rekke tilbud som ikke er rangert i forhold til nivå.

Fullført: Et fullført kurs på en nettskole vil si at en deltaker fyller de krav som stilles for fullføring av studietilbudet han/hun har deltatt på (krav til innleveringer, eventuelle tester o.l.). Én deltager kan ha fullført flere kurs innenfor en periode/skoleår.

Avbrutt: Avbrudd vil si at deltageren har meldt seg av kurset underveis/studieretten er utgått i løpet av skoleåret

 

Betegnelser som tidligere er benyttet i statistikken:

Voksenopplæring: Voksenopplæring er opplæring som er spesielt tilrettelagt for voksne.

Fjernundervisning: Fjernundervisning er kjennetegnet av høy grad av fleksibilitet ved at lærer og elev kan kommunisere med hverandre uavhengig av tid og rom. Undervisningen kan organiseres på flere måter, f.eks. ved brev, telefon, telefaks, tv, video, datakonferanser eller via internett, og som oftest en kombinasjon av flere av disse alternativene. Undervisningen kan også omfatte støtteundervisning i form av sentrale eller regionale samlinger.

Standard klassifikasjoner

Kursene er kodet etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) som første gang ble opprettet av SSB i 1970 og sist ble oppdatert i 2000 (NUS2000). NUS benyttes i denne statistikken kun for å avlede fagfelt, mens nivå er basert på nettskolenes innrapporterte nivå i en egen variabel.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Tallene publiseres på lands- og fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Statistikken om nettskoler publiseres årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

All nettskolestatistikk i SSB er lagret på forsvarlig og standardisert måte i samråd med bl.a. Datatilsynet.

Bakgrunn

Formål og historie

Hovedformålet med denne statistikken er å kartlegge og synliggjøre ulike sider ved opplæring arrangert av nettskolene. Statistikken tar sikte på å synliggjøre kursvirksomhetens omfang, kursnivå og fagfelt, og å dokumentere alle utdanningsaktiviteter for elever og studenter på de godkjente nettskolene, og synliggjøre dette etter deltakernes kjønn og alder og bosted.

Statistikken er individbasert og bygger på data over den enkelte elev/student, det vil si at det er knyttet fødselsnummer til hver utdanningsaktivitet. Noen nettskoler har mangelfull registrering av fødselsnummer, og dette medfører noe uoppgitt i tabeller etter demografiske kjennetegn.

Statistikk om nettskoler er løpende f.o.m. høsten 2012. Til og med høsten 2017 inkluderte nettskolestatistikken tall på deltagere per 1.10, samt fullføringer året før (for eksempel 1.10.2016-30.9.2017). For å få et bedre bilde av den totale aktiviteten ved nettskolene omfatter datainnsamling og statistikken ikke lenger deltagere på én bestemt dato, men alle kursdeltagelser i løpet av et skoleår. Telleperioden for fullføringer i statistikken er også justert fra 1.10 til 30.9 til å gå fra 1.7 til 30.6 det påfølgende året, for eksempel 1.7.2017-30.6.2018.

Tidligere statistikk om frittstående fjernundervisningsinstitusjoners kursvirksomhet var summarisk statistikk og ble igangsatt f.o.m. rapporteringsåret 1998 og utgår fra 2011.

Brukere og bruksområder

Brukere av nettskolestatistikken er offentlig forvaltning, interesseorganisasjoner, media, forskere og næringsliv. Sentrale brukere spesielt er Kunnskapsdepartementet (KD), Kompetanse Norge, Fleksibel utdanning og de enkelte nettskolene.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Denne statistikken inngår i statistikken over voksenopplæringen i Norge.

Lovhjemmel

Data blir hentet inn med totrinnshjemmel etter Statistikklovens § 2-2 samt Lov om voksenopplæring (19.juni 2009 nr 95) og forskrift om studieforbund og nettskoler av 18. desember 2009 nr 1661 Kap 3 §14, Nettskoler

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Alle nettskoler som er godkjente av Kompetanse Norge etter Voksenopplæringsloven rapporterer til SSB. Dataene blir rapportert på individnivå med tilhørende opplysninger om utdanningstilbud for den enkelte elev/student. Innrapportering av dataene gjelder elever/studenter som deltar på et utdanningstilbud per 1.10. i skoleåret og elevens/studentens resultat fra forrige skoleårs utdanningstilbud.

Datakilder og utvalg

Data innhentes direkte fra hver enkelt nettskole.

Statistikken er basert på fulltelling for de godkjente nettskolene; det benyttes derfor ikke utvalg i denne statistikken. SSB har ingen oversikt over eventuelt ikke-godkjente skoler

Datainnsamling, editering og beregninger

Det er utarbeidet filbeskrivelser som dataene leveres etter. Data tas fra skolens administrative system og leveres elektronisk til SSB.

Datafiler blir innhentet en gang i året og innrapportering skjer i etterkant av tellingstidspunktet for statistikken.

Det gjennomføres maskinelle kontroller av nettskoledata etter mottak i Statistisk sentralbyrå. Disse omfatter fjerning av identiske dubletter, sjekk av variasjoner mellom årets og fjorårets datamateriale og tester av hvorvidt observasjoner har gyldige verdier på variablene i forhold til kravspesifikasjonen. Fødsels- og personnummer kontrolleres for gyldighet, og ugyldige/manglende nummer kontrolleres mot befolkningsbasen for å finne korrekte opplysninger så langt det er mulig.

Rapportering av fødselsnummer muliggjør at SSB kan påføre kjennemerker fra andre registre som for eksempel bostedsopplysninger og innvandreropplysninger. Det gjennomføres også kontroller under og etter revisjon og påføring av nye variable for å sikre at tilførte variable blir korrekt plassert og at det ikke oppstår feil i statistikkgrunnlaget som følge av selve bearbeidingen.

Statistikken er basert på opptellinger av antall registrerte elever/studenter per 1.10. (kun til og med høsten 2017), samt avsluttede utdanningsaktiviteter foregående skoleår og resultater av disse.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Hovedregelen er at en ikke offentliggjør tall dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar person.

Sammenlignbarhet over tid og sted

SSB har produsert offisiell statistikk over fjernundervisningsinstitusjonenes kursvirksomhet fra 1998. Det er sammenlignbar statistikk på feltet fra dette tidspunktet og fram til 2011.

Fra 2011 ble nettskolestatistikken individbasert og kan ikke direkte sammenlignes med tidligere fjernundervisningsstatistikk. Nettskolestatistikken har fokus på elevers/studenters deltakelse og resultater på de ulike utdanningstilbud mer enn på selve tilbudet. Det ble utviklet nye tabeller fra 2012.

Til og med høsten 2017 inkluderte nettskolestatistikken tall på deltagere per 1.10, samt fullføringer året før (for eksempel 1.10.2016-30.9.2017). For å få et bedre bilde av den totale aktiviteten ved nettskolene omfatter datainnsamling og statistikken ikke lenger deltagere på én bestemt dato, men alle kursdeltagelser i løpet av et skoleår. Telleperioden for fullføringer i statistikken er også justert fra 1.10 til 30.9 til å gå fra 1.7 til 30.6 det påfølgende året, for eksempel 1.7.2017-30.6.2018.

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan være ulike feilkilder i statstikkmaterialet pga. feil eller mangelfulle opplysninger fra eleven/studenten. Feil kan også oppstå ved at opplysninger er feil eller ufullstendig registrert på skolene. Den sentrale kilde til usikkerhet og feil ved slike uttak er hvorvidt data i skolesystemene er av den karakter som er forutsatt gjennom spesifikasjonen for uttaket.

Dersom det er uoverensstemmelser eller manglende forståelse av definisjonene av de opplysninger som ligger i kildesystemet, vil skjevheter som skyldes definisjoner forplante seg i datagrunnlaget for statistikken.
Det kan også oppstå feil ved koding av de data som hentes inn.

Data for resultater kan inneholde målefeil som følge av at registrering og kontroll av resultater fra kurs til en viss grad er avhengig av manuelle rutiner. Dette søkes korrigert gjennom fokus på kvalitetssikring av disse opplysningene både i avgiversystemene og i forbindelse med mottak og revisjon av data.

Fra og med publisering for kursdeltagelser i perioden 2017-2018 er det gjort ytterligere kvalitetssikring av koding for nivå og fagfelt i datagrunnlaget.

Revisjon