Videregående opplæring størst på nettskolene

Publisert:

I løpet av skoleåret 2017/18 var det knapt 19 400 kursdeltagelser ved nettskoler i Norge. 48 prosent av disse var deltagelser på kurs i fag eller kombinasjoner av fag innenfor videregående opplæring.

Statistikken for godkjente nettskoler viser aktiviteten innenfor siste skoleår. Dersom en person har deltatt i flere kurs i perioden vil han/hun bli talt én gang for hvert kurs. Av det totale antallet kursdeltagelser i skoleåret 2017/2018 har nær 8700 blitt fullført i perioden, vel 900 er rapportert som avbrutt i perioden og en tredje gruppe på nær 9 800 er kurs som ennå pågikk ved utgangen av skoleåret.

Figur 1. Nettskoler, fullførte utdanninger etter nivå

Kursdeltagelser
Videregående opplæring 48 % 9316
Fagskoleutdanning 3 % 554
Universitets- og høgskoleutdanning 28 % 5467
Annen utdanning 21 % 4036

Nettskolene tilbyr kurs i fag og emner innenfor ulike nivå i utdanningssystemet. 48 prosent er kurstilbud for fag/fagkombinasjoner i videregående opplæring, 3 prosent er fagskoleutdanning, 28 prosent er emner innenfor universitet- og høgskoleutdanning, og 21 prosent er annen utdanning som ikke kan knyttes til et bestemt nivå i det formelle utdanningssystemet.

Nettstudier gir en fleksibilitet med tanke på når og hvor man studerer, og vil for eksempel kunne gi voksne mulighet til å kombinere studier med familieliv og deltagelse i arbeidslivet. Ved nettskolene er det dermed kurstilbud som involverer mange aldersgrupper, men deltagere under 30 år står for over 11 650 av kursdeltagelsene. Ikke overraskende er overvekten av dem under 30 år særlig markert innenfor videregående opplæring. På dette nivået står denne aldersgruppen for 74 prosent av kursdeltagelsene.

Figur 2. Nettskoler, kursdeltagelser etter nivå og deltagernes alder

Under 30 år 30-49 år 50 år eller eldre
Alle nivåer 60.2 35.1 4.7
Videregående opplæring 73.5 24.3 2.2
Fagskoleutdanning 26.5 63.2 10.3
Universitets- og høgskoleutdanning 50.4 43.7 5.8
Annen utdanning 47.3 44.5 8.2

Det er viktig å understreke at statistikken bare dekker aktiviteten ved de offentlig godkjente nettskolene. Det er flere universitet og høgskoler som tilbyr egne nettbaserte studieopplegg. Slike studietilbud fanges ikke opp i denne statistikken.

Endringer i referanseperioden for nettskolestatistikken

Tidligere omfattet mange av tabellene i nettskolestatistikken kursdeltagere per 1.10 hvert år. For å få et bedre bilde av den totale aktiviteten ved nettskolene ser vi ikke lenger på deltagere på én bestemt dato, men kursdeltagelser i løpet av et skoleår. Telleperioden for fullføringer i statistikken er også justert fra 1.10 til 30.9 til nå å gå fra 1.7 til 30.6 det påfølgende året.

Faktaside