Større kvinneandel i nettskoleutdanning

Publisert:

Høsten 2016 hadde nettskolene i underkant av 12 000 deltagere. Kvinneandelen har økt noe de siste par årene, og i 2016 var 69 prosent av deltagerne i nettskoleutdanning kvinner.

I årene 2011 til 2014 var kvinneandelen ved nettskoleutdanningene stabil og lå på rundt 62 prosent, mens den økte til 64 prosent i 2015, og videre til 69 prosent i 2016. I alle fylkene er det en overvekt av kvinnelige deltakere, men kvinneandelen varierer mellom fylkene. Sogn og Fjordane og Aust-Agder er fylkene som har den største kvinneandelen i nettskoleutdanning, med henholdsvis 75 og 74 prosent. I Sør-Trøndelag og Oslo er det minst forskjeller mellom kjønnene. Her var 66 og 62 prosent av deltagerne kvinner.1

Figur 1

Figur 1. Kvinneandel i nettskoleutdanning

40 prosent av deltagerne i nettskoleutdanning er i aldersgruppen 20 til 30 år, mens kun 10 prosent av deltagerne er eldre enn 50 år. Det er ingen kjønnsmessige forskjeller i aldersfordelingen.

Figur 2

Figur 2. Kvinneandel i nettskoleutdanning, etter fylke. 2016

I løpet av skoleåret 2015/2016 var det nesten 9 700 kursfullføringer. Også her ser vi at det er en overvekt av kvinner, som sto for 62 prosent av fullføringene. Kvinnene er i flertall innenfor alle fagfelt med unntak av «samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag» og «naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag». Innenfor de sistnevnte står menn for henholdsvis 92 prosent og 60 prosent av de fullførte nettskoleutdanningene. «Lærerutdanninger og pedagogikk» har en kvinneandel blant fullførte kurs på hele 91 prosent, mens kvinneandelen innen «helse-, sosial- og idrettsfag» er 84 prosent.

1 Retting i tekstavsnittet.

Manglende data for Industriskolen

Data for 2016 mangler for Industriskolen. Denne nettskolen hadde i 2015 rundt 800 deltagere, med en overvekt av menn. Tar vi hensyn til dette, er det likevel en økning i kvinneandelen i nettskoleutdanning fra 2015 til 2016.

Faktaside