Over 520 000 kursdeltakere

Publisert:

For første gang siden den nye voksenopplæringsloven trådte i kraft i 2010, passerte antall kursdeltakere hos godkjente studieforbund 520 000. Som tidligere år utgjorde kvinner 57 prosent av alle deltakerne.

Studieforbundene arrangerte til sammen 44 500 tilskuddsberettigede kurs med nærmere 1 400 000 kurstimer i 2017, viser statistikken Studieforbundenes opplæringsvirksomhet. Dette var 500 færre kurs enn året før. Flere deltakere, men til gjengjeld færre kurs i 2017 enn i 2016, førte til at gjennomsnittlig antall deltakere per kurs økte fra 11 til 12.

Akademisk studieforbund og Idrettens studieforbund hadde flest deltakere per kurs, henholdsvis 31 og 21. Akademisk studieforbund hadde en deltakerøkning på 8 prosent, mens forbundet arrangerte omtrent like mange kurs i 2017 somåret før. Idrettens studieforbund derimot arrangerte 660 færre kurs og hadde samtidig en deltakerøkning på nærmere 40 prosent.

Figur 1. Endringer i antall deltakere, etter studieforbund. 2016-2017

Prosent
Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge -1
Studieforbundet Næring og Samfunn -2
Kristelig Studieforbund (K-stud) 1
Studieforbundet Funkis 4
Studieforbundet kultur og tradisjon 4
Idrettens Studieforbund 39
Musikkens Studieforbund 1
Samisk Studieutvalg/Sàmi Oahppolàvdegoddi -4
Senterpartiets Studieforbund -22
Studieforbundet Solidaritet -20
Studieforbundet Folkeuniversitetet -6
Studieforbundet natur og miljø 1
Venstres Opplysningsforbund -5
Akademisk Studieforbund 8
Studieforbundet KOR 2

Flest deltakere på kurs i Oslo

Det var flest deltakere på kurs i landets mest folkerike fylker. 14 prosent av alle deltakere gikk på kurs i Oslo, 10 prosent i Akershus og 10 prosent i Hordaland. Sammenlignet med året før var det 14 prosent flere kursdeltakere i Oslo i 2017 enn året før. Tallet på deltakere i Akershus og Hordaland var nesten uendret. Med 21 prosent økning hadde Vestfold størst oppgang, mens Sogn og Fjordane, med 11 prosent færre deltakere, opplevde størst nedgang av landets fylker i 2017.

En person kan delta på flere kurs i regi av studieforbundene i løpet av ett år. En kan derfor ikke beregne andel personer i befolkningen som deltar på kurs i regi av studieforbundene.

Åtte av ti deltakere på kurs i realfag er menn

Mens menn var i flertall med 79 prosent på kurs innenfor realfag, industri- og tekniske fag, utgjorde kvinner 68 prosent av deltakerne på kurs innenfor samfunnsfag. Kvinner var også i klart flertall med 67 prosent på kurs innenfor helse-, sosial- og idrettsfag. Organisasjons- og ledelsesfag var det eneste hovedemne hvor andelen kvinner og menn var helt lik.

Figur 2. Deltakere, etter hovedemne og kjønn. 2017

Menn Kvinner
Språkfag 35 65
Estetiske fag og håndverksfag 37 63
Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag 42 58
Samfunnsfag 32 68
Organisasjons- og ledelsesfag 50 50
Økonomi og IKT-fag 40 60
Helse-, sosial- og idrettsfag 33 67
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 65 35
Realfag, industri- og tekniske fag 79 21
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag 56 44
Tjenesteyting og servicefag 43 57

Seks av ti deltakere på kurs i humanistiske fag, tros- og livssynsfag var i aldersgruppen 14-29 år, mens aldersgruppen 50 år og eldre var i flertall med 63 prosent på kurs innenfor økonomi- og IKT-fag. Halvparten av deltakerne på kurs i tjenesteyting og servicefag var i aldersgruppen 30-49 år.

De fleste, 36 prosent, deltakere i aldersgruppen 14-29 år, og over halvparten av dem i aldersgruppen 50 år og eldre, gikk på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag. Flertallet, 37 prosent, av deltakerne i aldersgruppen 30-49 år valgte organisasjons- og ledelsesfag.

Flere deltakere på kurs med tilbud om offentlig eksamen

I alt deltok nær 26 900 på kurs med tilbud om avsluttende eksamen eller interne prøver. Av disse fikk 7 400 tilbud om offentlig eksamen. De på kurs med tilbud om offentlig eksamen utgjorde 27 prosent av alle deltakerne på kurs med tilbud om eksamen. Dette var 10 prosentpoeng over nivået fra året før.

13 700 av deltakerne fikk tilbud om annen godkjent eksamen eller sertifisering, 4 400 fikk tilbud om interne prøver og 1 400 fikk tilbud om fagprøve. Til sammen utgjorde disse 5 prosent av samtlige deltakere på kurs i regi av studieforbundene i 2017, det vil si på samme nivå som året før.

Figur 3. Antall deltakere på kurs med tilbud om eksamen, etter type eksamen. 2016-2017

2016 2017
Offentlig eksamen 4280 7357
Annen godkjent eksamen eller sertifisering 15126 13688
Interne prøver 5353 4425
Tilbud om fagprøve etter § 3-5 1050 1402

 

Faktaside

Kontakt