Nedgang i kursvirksomheten

Publisert:

I 2018 ble det avholdt 43 300 tilskuddsberettigede kurs med til sammen 478 500 deltakere i regi av studieforbundene. Det var lavest antall kurs siden 2013 og lavest antall deltakere siden 2012.

Sammenlignet med året før, var det registrert 1 200 færre kurs, 44 000 færre deltakere og omlag 9 000 færre kurstimer i 2018.

Til tross for endringer i studieforbundenes kursvirksomhet i de siste årene, har kjønns- og aldersfordeling samt valg av emne holdt seg stabilt. Som tidligere år var kvinner, deltakere i aldersgruppen 50 år eller eldre og deltakere på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag i flertall med henholdsvis 57, 44 og 42 prosent. 

Flest kurs og deltakere i folkerike fylker

Fire av ti tilskuddsberettigede kurs i regi av studieforbundene ble holdt i enten Oslo, Akershus, Trøndelag eller Hordaland. Det var også størst andel deltakere i disse fylkene: 15 prosent i Oslo, 11 prosent i Akershus, 10 prosent i Trøndelag og like stor andel i Hordaland. 

Figur 2. Andel kurs og deltakere, etter fylke. 2018

Kurs Deltakere
Finnmark - Finnmárku 2 1
Troms - Romsa 3 4
Nordland 6 5
Trøndelag 10 10
Møre og Romsdal 5 5
Sogn og Fjordane 2 2
Hordaland 10 10
Rogaland 7 7
Vest-Agder 3 3
Aust-Agder 2 2
Telemark 4 3
Vestfold 4 4
Buskerud 5 5
Oppland 6 5
Hedmark 5 4
Oslo 11 15
Akershus 10 11
Østfold 4 4
 

Deltakerne i Finnmark utgjorde kun en prosent av alle deltakere på kurs i regi av studieforbundene i 2018. Aust-Agder stod for litt under to, mens Sogn og Fjordane rommet litt over to prosent av deltakerne. Finnmark var også det fylket med lavest andel kurs, etterfulgt av Aust-Agder og Sogn og Fjordane. 

Fremdeles 11 deltakere per kurs

I 2018 var det i gjennomsnitt 11 deltakere per kurs. Dette var samme nivå som alle tidligere år bortsett fra i 2014 og 2017 da det var i gjennomsnitt 12 deltakere per kurs. Oslo med 15 deltakere hadde høyest, mens Oppland, Vest-Agder og Finnmark med 9 deltakere hadde lavest antall deltakere per kurs i 2018.

Samferdsel- og kommunikasjonsfag, samt realfag, industrifag og tekniske fag toppet tabellen med 23 deltakere på hvert kurs i 2018. Færrest deltakere hadde kursene innenfor tjenesteyting og servicefag med fem deltakere i gjennomsnitt.

Tradisjonelt kjønnsbestemt valg av emne

Menn og kvinner følger stort sett det tradisjonelle mønsteret i valg av emne. Mens menn var i klart flertall på kurs innenfor realfag, industrifag og tekniske fag med 74 prosent, utgjorde kvinnene 69 prosent av kursdeltakerne på kurs innenfor samfunnsfag, og tjenesteyting og service. Andel kvinner og menn på kurs innenfor organisasjons- og ledelsesfag var helt lik, 50 prosent kvinner og 50 prosent menn.

Figur 3. Deltakere, etter hovedemne og kjønn. 2018

Menn Kvinner
Språkfag 35 65
Estetiske fag og håndverksfag 37 63
Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag 44 56
Samfunnsfag 31 69
Organisasjons- og ledelsesfag 50 50
Økonomi og IKT-fag 43 57
Helse-, sosial- og idrettsfag 34 66
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 65 35
Realfag, industri- og tekniske fag 74 26
Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag 55 45
Tjenesteyting og servicefag 31 69
 

Valg av emne blant ulike aldersgrupper

Over halvparten av deltakerne i aldersgruppen 50 år eller eldre deltok på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag. De utgjorde 58 prosent av alle deltakerne innenfor disse kursene. Kursene innenfor estetiske fag og håndverksfag var også populære blant deltakerne i aldersgruppen 14-29 år. 36 prosent av 14-19-åringene tok kurs innenfor dette hovedemnet. De utgjorde 23 prosent av alle deltakerne på disse kursene.

En av tre 30-49-åringer valgte organisasjons- og ledelsesfag. Dermed var fire av ti deltakere på kurs innenfor organisasjons- og ledelsesfag i denne aldersgruppen. 4 prosent av deltakerne i aldersgruppen 30-49 år gikk på kurs innenfor samfunnsfag. De utgjorde halvparten av alle deltakerne på kurs i samfunnsfag.

Faktaside

Kontakt