Rapporter 2011/10

Monitor for introduksjonsordningen 2010

Introduksjonsordningen er et viktig verktøy for kommunene i deres arbeid med integrering av nyankomne flyktninger.

Introduksjonsordningen er et viktig verktøy for kommunene i deres arbeid med integrering av nyankomne flyktninger. Gjennom introduksjonsprogrammet tilbyr alle norske kommuner undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap sammen med arbeidspraksis og andre tiltak. Rapporten følger deltakere i introduksjonsordningen etter avsluttet introduksjonsprogram og beskriver deres grad av deltakelse i arbeidsliv og utdanning.

I løpet av 2008 deltok 8 700 personer i introduksjonsprogrammet, om lag 400 flere enn året før. Deltakere i introduksjonsprogrammet mottar introduksjonsstønad, som i 2008 var på 138 000,- kroner. Denne stønaden utgjorde nær én tredjedel av samlet husholdningsinntekt. Introduksjonsstønaden er ment som et alternativ til økonomisk sosialhjelp. Vi ser likevel at mange deltakere – eller personer de deler husholdning med – også mottar sosialhjelp og/eller bostøtte i stor grad. Yrkesinntektene for deltakere i introduksjonsprogrammet er naturlig nok lave i og med at deltakelsen i programmet er fulltid. Om lag halvparten (49 prosent) av deltakerne i introduksjonsprogrammet hadde yrkesinntekt i løpet av året.

Vel 2 600 personer avsluttet eller avbrøt introduksjonsprogrammet i løpet av året, omtalt som 2008-kohorten. I november 2009 var nær 60 prosent av disse i arbeid eller utdanning. Andelen sysselsatte og i utdanning er noe lavere enn for de to foregående kohortene året etter endt program. Utviklingen må sees i sammenheng med det generelt vanskelige arbeidsmarkedet i 2009. Nedgangen er størst blant menn, men det er fremdeles langt flere menn enn kvinner som går over i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogrammet. Blant de ulike landgruppene var det flest fra Eritrea og Burma som gikk over i arbeid eller utdanning i 2009. Hver femte deltaker av introduksjonsprogrammet flytter til en annen kommune året etter endt program. Tilflytningen er størst til Oslo.

Om lag to tredeler av de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2005-2007 er i arbeid og/eller utdanning i november 2009. Blant disse er det en klart større andel menn enn kvinner. En stadig større andel av kvinnene fra de tidligere kohortene har derimot gått over i arbeid og utdanning i 2007 og 2008, men vi ser en svak nedgang i 2009. Andelen menn som er sysselsatt eller under utdanning har tidligere ikke endret seg like mye og vi ser nå en nedgang det siste året for menn i alle kohorter.

De som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2005-2007 er personer med flyktningbakgrunn som er relativt nyankommet til Norge. Inntektene deres er naturlig nok en del lavere enn for hele befolkningen, men vi ser at inntektsnivået stiger noe etter hvert som det går lenger tid etter endt program. Andel yrkesinntekt av samlet husholdningsinntekt øker, mens sosialhjelp utgjør en noe mindre del. Bostøtte derimot, holder seg på et stabilt nivå for alle tre kohortene.

Om publikasjonen

Tittel

Monitor for introduksjonsordningen 2010

Ansvarlige

Anette Walstad Enes, Kari Kraakenes

Serie og -nummer

Rapporter 2011/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Utdanning, Voksenopplæring

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8070-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

71

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt