Rapporter 2008/52

Monitor for introduksjonsordningen 2008

Denne rapporten er den andre i rekken som følger deltakere i Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere etter avbrutt eller avsluttet program og beskrive deres grad av integrering i arbeidslivet året etter. Data om deltakerne i ordningen 2006 kommer fra KOSTRA. Data om arbeidsmarkedsstatus i november 2007 kommer fra datagrunnlaget som brukes i SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikken.

Hovedfunnet er at 65 prosent av de som gikk ut av ordningen er i arbeid eller utdanning i november året etter. 10 prosent er enten registrert ledig eller på arbeidsmarkedstiltak. Mens 25 prosent har en svak grad av tilknytning til arbeidsmarkedet, enten helt uregistrert eller som mottaker av ikke arbeidsmarkedsrelaterte ytelser. Til sammenligning var tallene for forrige kohort, status i 2006 for de som gikk ut i 2005, henholdsvis 58, 30 og 12.

Om publikasjonen

Tittel

Monitor for introduksjonsordningen 2008

Ansvarlig

Bjørn Mathisen

Serie og -nummer

Rapporter 2008/52

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Utdanning, Voksenopplæring

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7494-7

ISBN (trykt)

978-82-537-7493-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

49

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt