Rapporter 2016/29

Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

Livslang læring 2008–2016

Kvinner har lenge vært i flertall på landets universiteter og høyskoler. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren viser at de også tar betydelig mer formell videreutdanning enn menn.

Denne rapporten beskriver resultater fra Lærevilkårsmonitoren som undersøker omfanget av, og vilkårene for, læring og kompetanseutvikling i Norge. Hvor mange deltar i etter- og videreutdanning i Norge i dag? Hvor mange deltar i kursing i regi av jobben? Er trenden i antall deltakere oppadgående, nedadgående eller stabil?

Økende utdanningsgap mellom kvinner og menn

I Norge har det i flere år vært en trend at flere kvinner enn menn tar høyere utdanning. For eksempel ser vi at per oktober 2015 hadde 57 prosent av kvinner i alderen 30–39 år høyere utdanning. Tilsvarende andel for menn var 39 prosent. SSBs registerbaserte utdanningsstatistikk viser også at flere kvinner enn menn er i gang med høyere utdanning. I 2015 var 3 av 5 studenter i høyere utdanning kvinner (Statistisk sentralbyrå, 2016b).

Tallene fra Lærevilkårsmonitoren viser at også flere kvinner enn menn tar videreutdanning. I 2016 deltar 97 000 menn og 136 000 kvinner mellom 22 og 59 år i videreutdanning.

Det har vært en stabil trend at en større andel kvinner enn menn har deltatt i videreutdanning de siste åtte årene. Kjønnsforskjellene for deltagelse i videreutdanning er dermed med på å forsterke utdanningsgapet mellom kvinner og menn.

Omstilling uten videreutdanning?

Rapporten viser også at andelen deltakere i utdanning og opplæring har vært ganske stabile i tidsperioden 2008–2016. Det er imidlertid slik at andelen deltakere både i formell utdanning, videreutdanning og ikke-formell opplæring er lavere i 2016 enn i 2008. Denne nedgangen gjelder for begge kjønn, men nedgangen er noe større for kvinner.

Dette skjer til tross for at sentrale aktører i norsk næringsliv og politikk hevder at det norske arbeidslivet er i rask endring og at den teknologiske utviklingen stiller, og kommer til å stille, strengere krav til kompetanse blant norske arbeidstakere (Børringbo & Østrem, 15.01.2016, Regjeringen.no, 2015).

Arbeidet med rapporten er finansiert av VOX.

Om publikasjonen

Tittel

Livslang læring 2008–2016. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

Ansvarlige

Oda Opdal Zachrisen, Hanne Kure Bjugstad

Serie og -nummer

Rapporter 2016/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (Vox)

Emne

Voksenopplæring

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9397-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9396-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt