Rapporter 2016/01

Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

Livslang læring 2008-2015

Nesten 70 prosent av de sysselsatte har en jobb som i stor grad krever at de lærer seg nye ting. Det er oftest høyt utdannede og ledere som deltar i jobbrelatert ikke-formell utdanning.

Denne rapporten presenterer deskriptiv statistikk fra Lærevilkårsmonitoren i perioden 2008 til 2015 og handler om voksnes deltakelse i formell utdanning, ikke-formell opplæring og uformell læring i arbeidslivet. Den er en årlig tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) i første kvartal.

Formålet med Lærevilkårsmonitoren er å undersøke forhold som påvirker voksnes muligheter for læring. Spørsmålene i Lærevilkårsmonitoren omhandler blant annet deltakelse i formell utdanning og ikke-formell opplæring siste 12 måneder.

Åtte av ti har gode læringsmuligheter i jobben

Resultatene fra Lærevilkårsmonitoren viser at nesten sju av ti sysselsatte har arbeid som i stor grad krever at de lærer seg nye ting, og nesten åtte av ti oppgir at de har gode læringsmuligheter i jobben sin. Rundt tre av fem sysselsatte har både høye krav til å lære seg nye ting i arbeidshverdagen og samtidig gode muligheter til å lære nye ting. En slik kombinasjon av høye læringskrav og gode læringsmuligheter kan betegnes som læringsintensivt arbeid.

42 prosent i alderen 15 til 66 år hadde i 2015 deltatt i ikke-formell opplæring (kurs, seminarer og konferanser der opplæring er hovedformålet med deltagelse) i løpet av siste 12 måneder. Dette utgjør i underkant av 1,5 millioner personer. De fleste deltar i jobbrelatert ikke-formell opplæring, og andelen som deltar, er langt høyere blant sysselsatte enn blant ikke-sysselsatte. Det er ofte bedriften som står for opplæringen. Personer med høyere utdanning og personer i akademiske yrker og lederyrker deltar oftest.

Flere sysselsatte kvinner i formell utdanning

Om lag 9 prosent av sysselsatte voksne over 25 år har vært innom det formelle utdanningssystemet siste 12 måneder, noe som utgjør over 200 000 personer. Blant disse var 83 000 menn og 118 000 kvinner – en kvinneandel på 58 prosent. Forskjellene i deltakelse mellom menn og kvinner er mest markert blant sysselsatte i alderen 35 år eller eldre.

19 prosent av sysselsatte i alderen 25–34 år har deltatt i formell utdanning siste 12 måneder. For sysselsatte i aldersgruppen 35 år og eldre er tilsvarende andel på 7 prosent.

Publikasjonen er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Livslang læring 2008-2015. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

Ansvarlig

Birgit Bjørkeng

Serie og -nummer

Rapporter 2016/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet.

Emne

Voksenopplæring

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9277-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9276-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

39

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt