Oversiktsartikkel, flyktninger og utdanning, 2016

Hva vet vi om flyktningers utdanning?

Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) har ikke informasjon om personer som søker om beskyttelse (asylsøkere) før de får innvilget opphold i Norge. Når det gjelder asylsøkeres utdanning, har heller ikke Utlendingsdirektoratet (UDI) slik statistikk.

SSB har fått mange henvendelser angående asylsøkeres utdanning i løpet av høsten 2015. Det er ingen overraskelse; For at tiltak på best mulig måte skal tilpasses enkeltindivider og befolkningsgrupper som får opphold, er det sentralt å vite hva slags utdanning asylsøkere har. Per i dag har ingen – hverken SSB, UDI eller Integrering- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) – statistikk om asylsøkeres utdanning.

SSB har ikke statistikk om asylsøkere

SSB har ikke statistikk om asylsøkere. Det er først når en asylsøker får innvilget lovlig opphold i Norge, får fødselsnummer og dermed defineres som innvandrer, at han/hun havner i SSBs registre. Når et stort antall asylsøkere resulterer i lang saksbehandlingstid i UDI, kan det ta flere år fra en asylsøker kommer til Norge til han/hun påvirker vår statistikk.

Dette gjelder også for registeret «Befolkningens utdanningsnivå». Det er først når en asylsøker får positivt vedtak og fødselsnummer, og dermed registres som bosatt i Norge, at utdanningsopplysninger blir forsøkt registrert for statistikkformål.

UDI har statistikk om asylsøkere, men ikke om utdanningen deres

Statistikk og informasjon om asylsøkere finnes på statistikksidene til UDI. UDI har imidlertid ikke statistikk om flyktningers utdanning. Årsaken er at utdanning ikke er av juridisk betydning i UDIs saksbehandling. UDI vurderer asylsøkerens beskyttelsesbehov uavhengig av yrke og utdanning.

Mottaket registrerer utdanning

Utdanning er imidlertid viktig for planleggingen av den enkeltes integreringsløp, som kommunene ivaretar. En kartlegging av asylsøkeren (også hans/hennes utdanning) skjer fortløpende fra personen ankommer mottaket, men noen ganger registreres utdanning først i bosettingsintervjuet.

Bosettingsintervjuet er et intervju som gjennomføres i mottaket etter at en asylsøker har fått opphold og har blitt tildelt bosettingskommune. Det er ansatte på asylmottaket som gjennomfører intervjuet. Dette betyr at sikker registrering av utdanning per i dag er knyttet til positivt vedtak og bosettingsintervju.

SSB publiserer innvandreres utdanning

Det er UDI som leverer utdanningsopplysninger fra bosettingsintervjuet til SSB, og SSB publiserer statistikk på grunnlag av disse opplysningene. Utleveringen av utdanningsopplysninger til SSB skjer årlig. Dette er med på å forklare hvorfor det tar lang tid fra asylsøkere kommer til Norge til de gir utslag i SSBs utdanningstall.

I statistikkbanken har SSB tall på utdanningsnivå etter landbakgrunn. I det siste har det vært spesielt stor interesse for utdanningsnivået til asylsøkere med bakgrunn fra Syria og Afghanistan. Ifølge UDIs statistikk er det fra disse to landene det har kommet flest asylsøkere i løpet av 2015 (se også Østby, 18.12.2015).

Som tabell 1 og 2 viser har vi statistikk om utdanningsnivået til innvandrere med landbakgrunn fra Syria og Afghanistan per 1. oktober 2014. De fleste av disse innvandrerne hadde bakgrunn som flyktninger.

Tabell 1. Personer fra Syria og Afghanistan, 16 år og over, etter høyeste utdanningsnivå, per 1. oktober 2014. Absolutte tall.

Til tabellen

Som tabell 1 viser er statistikken vi har over afghanere og syreres utdanning mangelfull. Per 1. oktober 2014 manglet vi opplysninger om 18,5 prosent av afghanerne og 35,5 prosent av syrerne med opphold i Norge. SSB mangler også utdanningsopplysninger om mange andre befolkningsgrupper som har innvandret til Norge.

Det er grunn til å tro at den mangelfulle statistikken ikke er representativ for utdanningsnivået til syrere og andre befolkningsgrupper med opphold i Norge. (NRK refererte til den mangelfulle statistikken om syreres utdanning i artikkelen «Eksperter: Syrere kan bli vanskelig å få i jobb»).

Dette er grunnen til at SSBs offisielle statistikk over befolkningens utdanningsnivå fra 2014 har inneholdt beregnede verdier for innvandrere uten utdanningsopplysninger. SSB mener at de beregnede verdiene gir et mer presist bilde av utdanningsnivået til innvandrergrupper i Norge enn det den mangelfulle statistikken gjør.

Tabell 2. Personer fra Syria og Afghanistan, 16 år og over, etter høyeste utdanningsnivå, per 1. oktober 2014. Absolutte tall og prosent. Beregnede verdier.

Til tabellen

Mangelfull statistikk er grunnen til at SSB bare publiserer statistikk om utdanningsnivå etter landbakgrunn og ikke fagfelt etter landbakgrunn. Du kan lese mer om hvordan vi beregner utdanningsnivået til innvandrere i Jentofts (2014) artikkel «Imputation of missing data among immigrants in the Register of the Population's Level of Education (BU)» og i tekstboksen nederst i artikkelen.

Bedre kartlegging av flyktningers kompetanse i 2016

Det har lenge vært erkjent at statistikken over flyktningers medbrakte utdanning har vært mangelfull. Det er imidlertid grunn til å tro at det kommer til å bli bedre kartlegging av flyktningers kompetanse i årene fremover. I forbindelse med tilleggsnummeret til statsbudsjettet vedtok Stortinget at det «skal iverksettes kompetansekartlegging av flyktninger med sikte på at personer med medbrakt kompetanse skal gis et tilpasset opplegg for raskere å komme i arbeid der de får brukt sin kompetanse (Prop 1 S Tillegg 2015–2016: 11)».

I en pressemelding sa barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) at «allerede i mottak skal flyktningers kompetanse kartlegges, og de skal få tilrettelagt et kvalifiseringsløp for raskt å komme i arbeid».

IMDi har derfor blitt tildelt 7 millioner kroner av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for å bedre kartleggingen av flyktningers kompetanse (deriblant utdanning) i 2016. Formålet er å kartlegge kompetanse så tidlig som mulig for rask og god arbeidslivsintegrering. Kartleggingen vil kunne styrke koblingen mellom asylsøkeres kvalifikasjoner og bosetting, slik at det blir tatt hensyn til lokalt/regionalt arbeidsmarkedsbehov ved bosetting. Kartleggingen vil på sikt bidra til at SSBs utdanningsstatistikk forbedres.

Registreringen av flyktningers utdanning varierer

IMDi-ansatte eller kommunen kartlegger asylsøkere som forlater mottak før kartlegging (privatboende) og personer på alternativ mottaksplass (personer som for eksempel bor sammen med en som allerede er bosatt). Disse personene registreres i mindre grad i UDIs systemer for overlevering til SSB.

For overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) som tas ut direkte i flyktningleirer kartlegger IMDi utdanning, før de har fått opphold. Disse flyktningene registreres per i dag ikke i noe system. Når IMDi får nytt system på plass vil asylsøkere på mottak, privatboende, personer på alternativ mottaksplass og overføringsflyktninger kartlegges i systemet. Da vil man kunne hente ut utdanningsopplysninger om flyktninger for statistikk-formål og politikkutforming.

 

Beregning av innvandreres utdanningsnivå

Beregningene av utdanningsnivå baserer seg på en «nærmeste nabo teknikk». Hjelpevariablene som blir brukt for å finne «nærmeste nabo/en donor/en match» er kjønn, alder, yrke, inntekt, botid i Norge, statsborgerskap og landbakgrunn. 

Faktaside

Kontakt