Halvparten av skolene måtte bruke annet personale som lærere grunnet smitteverntiltakene

Publisert:

Mange skoler fikk behov for ekstra lærere for å kunne følge smitteverntiltakene under koronapandemien. Halvparten av grunnskolene måtte bruke personale som vanligvis har en annen funksjon på skolen som lærere, og omfanget av dette var større høsten 2020 enn på våren.

I perioden fra skolene åpnet opp etter nedstengingen til 2.juni var det 48 prosent av grunnskolene som brukte annet personale som lærere, mens i perioden fra skolestart til 1.oktober var det 51 prosent av skolene som gjorde dette. Totalt sett rapporterte skolene at henholdsvis 5 000 og rundt 7 400 ansatte som ikke var lærere, fungerte som lærere i disse periodene i vår og høst hvor skolen hadde rødt tiltaksnivå.

Figur 1. Annet personale som ble brukt som lærere, etter skolens eierforhold

Vår 2020 Høst 2020
Alle grunnskoler 4968.00 7448.00
Kommunale 4631.00 6960.00
Private 311.00 488.00

Hva innebærer rødt tiltaksnivå?

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. På rødt nivå må skoleklasser deles inn i flere mindre grupper (kohorter) når de er på skolen.

Behovet for å bruke annet personale som lærere for å dekke behovene på skoler med rødt nivå var omtrent det samme både for private og offentlige skoler. Våren 2020 brukte 40 prosent av de private skolene annet personale mens 49 prosent av de kommunale skolene gjorde det samme. Tilsvarende tall høsten 2020 var 53 prosent av private og rundt 50 prosent av offentlige skoler.

Figur 2. Andel skoler som brukte annet personale som lærere, etter eierforhold

Vår 2020 Høst 2020
Alle grunnskoler 48 51
Kommunale 49 50
Private 40 53

Desto yngre elever, desto høyere behov

Ser vi litt nærmere på hvor behovet for mer lærerressurser var sterkest finner vi at rene barneskoler skiller seg ut. Våren 2020 brukte 55 prosent av rene barneskoler annet personale som lærere, mens 4 prosent av kombinerte skoler, og kun 22 prosent av ungdomskolene måtte gjøre det samme. Dette har nok sammenheng med at 1.-4. trinn fikk begynne på skolen igjen allerede 27.april, mens de andre elevene ikke fikk komme tilbake før 11.mai. Det er også mindre kohorter blant de yngste.

Figur 3. Andel skoler som brukte annet personale som lærere, etter skoleslag

Våren 2020 Høsten 2020
Barneskoler 55 46
Ungdomsskoler 22 46
Kombinerte skoler 44 43

Situasjonen i høst, med lokale smitteutbrudd og egne lokale regler, førte til at flere ungdomsskoler enn i vår hadde elever på skolen i kohorter i stedet for å bruke hjemmeskole. Høsten 2020 var det da også en økning i bruken av annet personale på ungdomskoler, og 46 prosent av ungdomskolene hadde behov for å bruke annet personale som lærere.

Vanskeligere å oppfylle kravene på store skoler

De store skolene hadde større behov for å hente inn ekstra lærerressurser enn de mindre skolene. Blant skoler med mellom 100 og 300 elever, måtte 50 prosent av skolene våren 2020, og 63 prosent av skolene høsten 2020 bruke annet personale som lærere. Blant skoler med under 100 elever, var det 40 prosent av skolene som måtte bruke annet personale våren 2020, og 34 prosent høsten 2020. For de største skolene, med mer enn 300 elever, var det 57 prosent våren 2020 og 56 prosent høsten 2020 som brukte annet personale til å dekke lærerbehovet.

Ekstra datainnsamlinger om koronasituasjonen

Utdanningsdirektoratet har innhentet kunnskap om konsekvenser av smitteverntiltakene i grunnskolen, både våren 2020 og høsten 2020.

Når vi refererer til høsten 2020 er det perioden fra skolestart til 1. oktober. Smittesituasjonen ved telletidspunktet 1. oktober var relativt lavt, og resultatene er ikke nødvendigvis generaliserbare for høsten som helhet.

Korona-spørsmålene i GSI har ikke vært testet ut så grundig som de vanlige spørsmålene i GSI. Mange av spørsmålene har også en litt annen form enn ellers i GSI. Erfaring viser at det ofte er knyttet mer usikkerhet til kvaliteten på nye spørsmål. Tallene kan likevel gi et godt bilde av situasjonen.

Faktaside