Rapporter 2016/08

Effektevaluering av intensivopplæringen i Overgangsprosjektet, Ny Giv : Andre delrapport

Det er ingen tegn til at intensivopplæringen har hatt noen generell effekt på elevenes resultater. I Stavanger er det imidlertid tegn til at deltakerne i større grad enn lignende elever fullfører Vg1 og fortsetter til Vg2.

Gjennom Overgangsprosjektet har mer enn 12 000 elever fått tilpasset intensivopplæring på slutten av grunnskolen. Det er ingen tegn til at dette har hatt noen generell effekt på elevenes resultater. I Stavanger, der forskerne har kunnet sammenligne deltagere med lignende elever, er det imidlertid tegn til at deltakerne i større grad enn lignende elever fullfører Vg1 og fortsetter til Vg2.

I 2010 satte Kunnskapsdepartementet i gang satsningen Ny GIV, en rekke tiltak med mål å få flere til å fullføre videregående opplæring. Gjennom Overgangsprosjektet i Ny GIV har elever med svake faglige prestasjoner midtveis i 10. trinn fått tilbud om tilpasset intensivopplæring i vårsemestrene 2011-2013. Hensikten har vært å øke andelen som fullfører og består videregående opplæring. Denne rapporten er andre underveisrapport fra den pågående effektevalueringen, og presenterer foreløpige resultater.

Hvilke resultater kan gi mål på effektene?

Hensikten med effektevalueringen er å finne kausale effekter av intensivopplæringen, først og fremst om intensivopplæringen har ført til at flere fullfører og består videregående opplæring. Ettersom intensivopplæringen har vært rettet mot elever som fullførte grunnskolen i årene 2011-2013, er det foreløpig lite data om fullføring av videregående opplæring, og dermed lite å si om eventuelle effekter på dette. Forskerne studerer derfor andre resultatmål, som tidligere er vist å henge sammen med fullføring av videregående opplæring:

  •  karakterer fra grunnskolen
  •  fullføring av Vg1 og overgang til Vg2

Med effekten av intensivopplæringen menes forskjellen mellom de faktiske oppnådde resultatene og resultatene elevene ville ha fått i fravær av intensivopplæringen. Informasjon om slike effekter gir et grunnlag for å vurdere virkning og prioritere mellom forskjellige tiltak. For å lære om effekter må disse isoleres fra andre forhold som har betydning for resultatene.

I rapporten brukes to tilnærminger for å isolere effekter fra andre forhold som har betydning for resultatene:

  • Forskerne sammenligner utviklingen i skoler som innfører intensivopplæring på forskjellige tidspunkt for å studere generelle effekter av intensivopplæringen
  • Forskerne sammenligner resultatene innad i Stavanger-skoler, som skilte seg ut ved å ha en klar avgrensing av deltakerne, for å sammenligne resultatene til deltakerne med resultatene til i utgangspunktet lignende elever

Foreløpige resultater: ingen generelle effekter av intensivopplæringen

I den første tilnærmingen sammenlignes utviklingen i skoler som innfører intensivopplæring på forskjellige tidspunkter, og som gir dermed mulighet til å studere generelle effekter av å innføre intensivopplæring. Det er et stort datamateriale, bestående av flere fullstendige årskull av elever. Ettersom skoler innfører intensivopplæring på forskjellige tidspunkt kan man se om resultatutviklingen ved innføring av intensivopplæring er forskjellig fra samtidig resultatutvikling i andre skoler. Forskerne finner ikke tegn til slike forskjeller, og dermed ikke tegn til effekter av å innføre intensivopplæring, verken på karakterer eller fullføring av Vg1 og overgang til Vg2.

Det er en viss usikkerhet i estimatene, men det store datamaterialet gjør at denne er beskjeden.

Omtrent 10 prosent av elevene deltar i intensivopplæringen, men intensivopplæringen kan ha betydning også for elever som ikke deltar, ettersom elevgrupper endres og lærere omfordeles. Dette gjør det krevende å konkludere om effekten på deltakerne, men resultatene tyder ikke på noen effekt.

Foreløpige resultater: tegn til positive effekter for elever i Stavanger-skolen

Den andre sammenligningen baserer seg på en skarp avgrensing av målgruppen i Stavanger-skoler, som lar forskerne sammenligne i utgangspunktet nesten like elever som deltar / ikke deltar i intensivopplæringen.

Fullføring av Vg1 og overgang til Vg2 blant Stavanger-elever i målgruppen er omtrent 9 prosentpoeng høyere enn blant nesten like elever som ikke er i målgruppen. En sammenligning med tilsvarende forskjell i Bergen kan tyde på at dette er en effekt av intensivopplæringen. Ettersom målgruppen utgjør 10 prosent av elevene svarer dette til en effekt på knappe 1 prosentpoeng på gjennomsnittlig resultat for alle elever.

 Når det finnes tegn til en effekt i Stavanger, men ikke generelt, kan dette skyldes at intensivopplæringen er organisert og gjennomført på en annen måte i Stavanger enn ellers i landet.

En økning i fullføring av Vg1 og overgang til Vg2 på 1 prosentpoeng, fra et nivå på 80-85 prosent, er mindre enn målsetningen for Ny GIV. Økningen er likevel stor nok til at en eventuell tilsvarende effekt på fullføring av videregående opplæring kan være av betydning.

Endelig evalueringsrapport kommer i 2017

Forskerne finner så langt ikke tegn til effekter på overgang til Vg3 eller for fullføring av Vg2 eller av videregående opplæring, men for disse resultatmålene er datamaterialet foreløpig for knapt til at man kan konkludere. Eventuelle effekter på fullføring av videregående vil være viktige for den endelige vurderingen av intensivopplæringen.

Om publikasjonen

Tittel

Effektevaluering av intensivopplæringen i Overgangsprosjektet, Ny Giv : Andre delrapport

Ansvarlige

Marte Rønning, Ingrid Huitfeldt, Lars Kirkebøen

Serie og -nummer

Rapporter 2016/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet

Emne

Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9309-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

59s

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt