Rapporter 2018/08

Sluttrapport fra effektevalueringen av Overgangsprosjektet i Ny GIV

Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall

Gjennom Overgangsprosjektet i Ny GIV har elever med svake faglige prestasjoner midtveis i 10. trinn fått tilbud om tilpasset intensivopplæring i vårsemestrene 2011-2013.

Hensikten har vært å øke gjennomstrømningen i og fullføringen av videre-gående opplæring (VGO). Denne rapporten er sluttrapporten fra den pågående effektevalueringen, og presenterer endelige resultater.

Hovedanalysene baserer seg på å sammenligne utviklingen i skoler som innfører Overgangsprosjektet tidlig med skoler som innfører det sent. Vi finner ingen effekter på gjennomføring av VGO. Ikke for noe mål på gjennomføring (fullføring innen tre til fem år, fullføring av Vg1, Vg2 eller Vg3 innen en gitt tid) finner vi tegn til økt fullføring, og gjennomgående kan vi langt på vei utelukke at gjennomsnittlig fullføring har økt mer enn 1-1,5 prosentpoeng. Dette er i tråd med tidligere evalueringer, som ikke har funnet effekter på karakterer eller tidlige mål på gjennomføring av VGO.

Overgangsprosjektet var rettet mot svaktpresterende elever, selv om tidligere rapporter har vist at det er store forskjeller i hvordan elevene faktisk velges ut. Vi finner imidlertid ingen tegn til effekter når vi fokuserer på disse elevene. Vi finner heller ikke tegn til effekter for andre elevgrupper, definert utfra bl.a. kjønn, foreldreutdanning og innvandringsbakgrunn.

Stavanger har avgrenset målgruppen tydeligere enn andre kommuner, noe som gir ytterligere analysemuligheter. Vi har i tidligere rapporter funnet noen tegn til effekter på tidlige mål på gjennomstrømning i Stavanger. Vi finner imidlertid ingen klare tegn til effekter på fullføring i Stavanger nå. I lys av dette tolker vi forskjellene vi har funnet tidligere som tilfeldige, og ikke som en effekt av Overgangsprosjektet.

Selv om vi ikke finner effekter av Overgangsprosjektet har fullføringen av VGO økt i prosjektperioden. I rapportens andre del diskuterer vi fullføring mer generelt. Vi går litt nærmere inn på kompetansen til elevene som ikke fullfører, og ser på betydning av elevenes familiebakgrunn og andre forhold i å forklare forskjeller i fullføring. Vi ser også nærmere på utvikling i slike forhold, uten at dette gjør oss i stand til å forklare utviklingen i fullføring.

Til slutt diskuterer vi utviklingen i fullføring på fylkesnivå og lokale tiltak mot frafall. Vi finner at det er variasjoner mellom fylker i utviklingen i andel som fullfører, og at vi ikke fullt ut kan forklare disse forskjellene. Vi ser også at det er gjennomført en rekke tiltak mot frafall i tillegg til Overgangsprosjektet i regi av fylkene. En mulig forklaring på forskjeller i frafallsutviklingen er at noen av disse tiltakene har hatt større effekt enn andre. Disse tiltakene er imidlertid typisk ikke grundig evaluert og vanskelig evaluerbare, og vi diskuterer hvordan det er mulig å bygge på nasjonale og utenlandske erfaringer for å finne fram til effektive tiltak.

Om publikasjonen

Tittel

Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall. Sluttrapport fra effektevalueringen av Overgangsprosjektet i Ny GIV

Ansvarlig

Ingrid Huitfeldt, Lars J. Kirkebøen, Susann Strømsvåg, Gaute Eielsen og Marte Rønning

Serie og -nummer

Rapporter 2018/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet (KD)

Emne

Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9701-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9700-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

103

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt