54864_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar
54864
Fortsatt nedgang i antall omkomne
statistikk
2011-06-10T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtuaar, Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i antall omkomne

208 mennesker mistet livet i veitrafikkulykker i 2010. Dette var 4 færre enn året før, og det laveste antallet på 57 år.

Det var 190 dødsulykker i 2010. De 208 omkomne fordelte seg på 110 bilførere, 39 bilpassasjerer, 26 motorsyklister, 5 syklister, 22 fotgjengere og 6 i kategorien andre trafikanter. 76 prosent av de omkomne var menn. Ingen mopedister omkom på veiene i 2010.

9 130 personer ble skadd i 6 434 veitrafikkulykker i fjor. Det er 714 færre enn i 2009 og det laveste antall trafikkskadde på 44 år. Til sammenligning viser tallene et årlig gjennomsnitt på 250 omkomne og 11 215 skadde for perioden 2001-2010.

Nedgang også i antall hardt skadde

714 mennesker ble hardt skadd i trafikken i 2010, mot 751 året før. Dette er det laveste tallet på hardt skadde siden 2001. I løpet av de ti siste årene har gjennomsnittlig 930 blitt hardt skadd i trafikken.

Antall ulykker og personer drept eller skadd, etter skadegrad. 2001-2010. 2001=100

Flest omkomne i Nordland og Hordaland

I 2010 omkom 22 personer i veitrafikkulykker i Nordland og 21 personer omkom i Hordaland. Færrest omkom i Finnmark med 3, og Sogn og Fjordane med 4.

Økning i omkomne bilførere, nedgang i omkomne bilpassasjerer

Antall omkomne bilførere økte fra 95 i 2009 til 110 i 2010. Antall omkomne bilpassasjerer gikk ned fra 48 til 39. I 2010 utgjorde omkomne bilførere 53 prosent av alle omkomne, mot 45 prosent i 2009. Bilførere og bilpassasjerer utgjorde hele 72 prosent av alle omkomne i 2010.

To personer omkom på lett motorsykkel i 2010, det laveste tallet siden 2006. Antall omkomne på tung motorsykkel gikk derimot litt opp, fra 19 i 2009 til 24 i 2010. Halvparten av disse var i aldersgruppen 45 år og over. Gjennomsnittet for siste tiårsperiode var 27 omkomne motorsyklister.

Færre sykkelulykker

Totalt ble 5 syklister drept og 557 skadd på norske veier i fjor, sammenliknet med 9 drepte og 626 skadde i året før. 123 av de omkomne og skadde syklistene i 2010 var barn under 15 år. I løpet av de siste ti årene har gjennomsnittlig 9 syklister mistet livet og 699 blitt skadd årlig i trafikken.

Få omkomne barn

Fem barn under 16 år mistet livet i trafikken i 2010, mens 781 kom til skade. 41 ble hardt skadd. Dette er tre færre drept og 66 færre skadde enn i 2009. Gjennomsnittet for perioden 2001-2010 viser 12 omkomne og 1 018 skadde barn. Av de fem barna som omkom i fjor, var to bilpassasjerer, to syklister og en fotgjenger.

39 prosent av de trafikkdrepte i fjor var mellom 16 og 34 år, mot 43 prosent i 2009. Til sammen ble 81 personer i denne aldersgruppen drept på norske veier i 2010, mot 92 året før. Også skadeantallet gikk ned. Til sammen 4 036 personer mellom 16 og 34 år ble skadd i trafikkulykker i 2010. Det er 371 færre enn i 2009.

Veitrafikkulykker, etter ulykkesgruppe. Prosent. 2010

Til sammen 122 personer mistet livet, og 4 289 kom til skade i aldersgruppen 35 år og over, mot 112 omkomne og 4 562 skadde i 2009.

Vel 40 prosent omkom i møteulykker

86 personer ble drept i 73 møteulykker i 2010, og 69 personer omkom i 66 utforkjøringsulykker. 41 prosent av alle trafikkdrepte i 2010 omkom i møteulykker. 33 prosent omkom i utforkjøringsulykker.

Store konsekvenser ved vogntogulykker

34 mennesker omkom, og 291 ble skadd i 243 vogntogulykker i fjor, mot 23 omkomne og 276 skadde i 214 vogntogulykker året før. 24 omkom i møteulykker, fire som følge av utforkjøringer, to i forbindelse med kryssing av vei, to hvor fotgjenger krysset kjørebanen og to i ulykkesgruppen andre ulykker.

Over 14 prosent av vogntogulykkene i 2010 hadde dødelig utgang, mot 3 prosent av alle ulykker totalt sett på norske veier.

Veitrafikkulykker. Ulykker, etter bostedsstrøk. 2010

Vogntogulykker. Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 2001-2010. 2001=100

Flest omkomne utenfor tettbebygd strøk

166 personer, eller 80 prosent, av de 208 som ble drept i trafikken i fjor, omkom utenfor tettbebygd strøk. Det var 149 dødsulykker utenfor tettbygd strøk i 2010, som tilsvarer 78 prosent av alle dødsulykkene.

34 mennesker omkom i ulykker i tettbebygd strøk, 14 fotgjengere, 11 bilførere, 1 bilpassasjer, 2 på motorsykkel, 3 på sykkel og 3 i gruppen andre trafikanter.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 12 prosent av personene som ble skadd i trafikken i 2010, ble ført opp med ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: