14118_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar
14118
Færre ble skadd i 2008
statistikk
2009-06-29T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtuaar, Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre ble skadd i 2008

255 mennesker omkom i veitrafikkulykker i 2008, 22 flere enn året før. 195 av de omkomne var menn. Antallet skadde gikk kraftig ned i forhold til 2007.

De omkomne fordelte seg på 123 bilførere, 46 passasjerer, 32 motorsyklister, 5 mopedister, 10 syklister, 31 fotgjengere og 8 fra kategorien andre trafikanter. I absolutte tall hadde gruppen bilførere den største økningen fra 2007, med 13 flere omkomne.

10 868 personer ble skadd i trafikkulykker i fjor, vel 1 214 færre enn i 2007. Endringen er statistisk signifikant. Gjennomsnittet for perioden 1998-2007 var 282 drepte og snaut 11 755 skadde. Selv om tallene har variert fra år til år, har det siste tiåret vist en nedadgående trend med hensyn til antall dødsfall og alvorlige skader i trafikken.

Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1999-2008. 1999=100

Flest drept, men færre skadd i Møre og Romsdal

Både i prosent og absolutte tall hadde Møre og Romsdal den største økningen i antall trafikkdødsfall fra 2007 til 2008. I 2007 mistet fem mennesker livet i trafikkulykker i fylket, mens det tilsvarende tallet for 2008 var 24. Tallet for Møre og Romsdal var imidlertid lavt i 2007 i forhold til 2006. Gjennomsnittlig antall trafikkdrepte i fylket i perioden 1997 til 2006 var 17 per år. I 2008 var Møre og Romsdal fylket med det høyeste antallet trafikkdrepte.

Sør-Trøndelag fylke hadde den største økningen i skadetallene fra 2007 til 2008 med 15 prosent flere skadde. Nedgangen i skadetallene var størst i Møre og Romsdal, hvor 596 personer ble skadd i trafikken i 2008, mot 770 i 2007. Det tilsvarer en reduksjon på om lag 23 prosent.

Flere unge drept

61 personer, tolv jenter og 49 gutter, i alderen 18 til 24 omkom på norske veier i 2008, mot 35 året før. Det tilsvarer en økning på 74 prosent. Unge i denne aldersgruppen utgjorde en fjerdedel av trafikkdødsfallene i 2008. 38 av de omkomne var bilførere, og 10 var passasjerer.

Utforkjøringer mest alvorlig

Utforkjøringer stod for om lag tre tiendedeler av det totale antallet ulykker. Det var denne ulykkestypen som oftest fikk mest alvorlig utfall i 2008; 38 prosent av dødsulykkene i 2008 var utforkjøringer, mot 32 i 2007 da møteulykkene dominerte med en andel på 42 prosent. I fjor og i 2007 mistet henholdsvis 95 og 72 mennesker livet i utforkjøringer. Møteulykkene utgjorde 15 prosent av alle ulykker, og 33 prosent av dødsulykkene. 88 mennesker ble drept i slike ulykker.

Veitrafikkulykker, etter ulykkesgruppe. Prosentandeler. 2008

Hver tiende vongtogulykke ender med døden

25 mennesker omkom i vogntogulykker i 2008, mot 37 i 2007. Av de omkomne var 19 sjåfører, 4 passasjerer og 2 motorsyklister. 342 personer kom til skade i vogntogulykker i 2008. 56 av dem ble hardt skadd. Tilsvarende tall for 2007 var 411 skadde totalt og 55 hardt skadde.

Politiet registrerte i alt 237 dødsulykker i 2008. Vogntog var involvert i nær 10 prosent av disse. Vogntogulykker resulterte oftere i dødsulykker enn øvrige veitrafikkuhell i 2008; 9 prosent av vogntogulykkene hadde dødelig utgang, sammenlignet med 3 prosent av de øvrige ulykkene. Forskjellen er tydelig også om vi ser på data fra flere år, og den er statistisk signifikant. I perioden 1998 til 2007 resulterte i snitt 11 prosent av vogntogulykkene i dødsfall, mens den tilsvarende prosenten for øvrige ulykker var 3 prosent. I den nevnte tiårsperioden endte vogntogulykkene altså med alvorligste konsekvens oftere enn øvrige ulykker gjorde.

Store krefter i sving

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor det er slik. 70 prosent av vogntogulykkene som inntraff i 2008, var en eller annen form for kollisjon (kategori A til E i tabell 10). Utfallet av en kollisjon vil blant annet avhenge av de involverte kjøretøyenes hastighet og vekt. Jo høyere vekten til møtende kjøretøy er, jo mer alvorlig vil konsekvensene av et sammenstøt bli. Derfor har vogntogulykkene en høyere andel dødsulykker enn de øvrige ulykkene. Det må imidlertid presiseres at antallet vogntogulykker er lavt sammenlignet med tallet på øvrige ulykker, slik at tilfeldige variasjoner vil slå sterkere ut i andelen dødsulykker for denne gruppen.

Vogntogulykker. Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1999-2008. 1999=100

Vogntog sjeldnere innblandet i ulykker

Vogntog nyttes ofte i yrkessammenheng og tilbakelegger vanligvis flere kilometer hvert år enn det som er vanlig for andre kjøretøygrupper. I vurdering av risiko er det derfor interessant å se om vogntogene er oftere eller sjeldnere involvert i ulykker enn andre kjøretøy når man kontrollerer for kjørelengder. I 2008 tilbakela vogntogene til sammen 919 millioner kjøretøykilometer, mens bilparken for øvrig kjørte 37 929 millioner kilometer i løpet av det samme tidsrommet. I alt var 262 vogntog involvert i ulykker, mens det tilsvarende tallet for bilparken for øvrig var 11 818. Eksponeringsstallene blir da henholdsvis 2,85 og 3,12 involverte kjøretøy per ti millioner kjørte kilometer.

Tallene viser altså at vogntog sjeldnere er involvert i veitrafikkuhell. Samtidig forteller tallene at konsekvensene av vogntogulykker er mer alvorlige når uhellet først er ute.

OM statistikkgrunnlaget

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 11 prosent av personene som ble skadd i trafikken i 2008, ble ført opp med ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Eksponeringstall

Tallene for kjøretøykilometer er hentet fra forskjellige kilder, noe som kan bidra til økt usikkerhet i eksponeringstallene som er gjengitt ovenfor. Tallet for vogntog er hentet fra lastebilundersøkelsen. Totaltallet hentes vanligvis fra Transportøkonomisk institutt. Da de ikke har tall klart for 2008, har vi beregnet det her i SSB ved å multiplisere 2007-tallet med tallet for trafikkveksten (1,3 prosent), som er hentet fra Statens vegvesens maskinelle tellinger.

Tabeller: