14120_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar
14120
Fortsatt mange unge blant de omkomne
statistikk
2008-04-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtuaar, Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt mange unge blant de omkomne

76 personer under 30 år mistet livet i trafikken i 2007, ni færre enn året før. Unge under 30 år utgjorde nær 33 prosent av alle omkomne på veiene. I alt omkom 233 personer og 12 082 ble skadd. 879 personer ble hardt skadd.

Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1998-2007. 1998=100

Gjennomsnittet per år for perioden 1998 til 2007 var 287 omkomne, 11 755 skadde og 1 071 hardt skadde. Selv om tallene har variert fra år til år, har det siste tiåret vist en nedadgående trend med hensyn til antall dødsfall og alvorlige skader i trafikken.

Unge hardt rammet

Andelen omkomne under 30 år var nær 33 prosent i 2007, mot 35 prosent året før. Gruppen 18-19 år ble spesielt rammet i fjor med 16 omkomne. Dette tilsvarte 13 omkomne per 100 000 innbyggere, og det var vesentlig høyere enn gjennomsnittstallet for hele befolkningen. Elleve av de 16 var bilførere. Syv var 18 år gamle, og tallet på omkomne bilførere var klart høyest for dette alderstrinnet. Sett i forhold til befolkningsmengden var antallet dødsfall i trafikken høyest for de eldste trafikantene. Enkelte alderstrinn fra 85 år og oppover hadde over 15 omkomne per 100 000 innbyggere. Det er imidlertid få mennesker i disse aldersgruppene, og tilfeldige variasjoner vil derfor ha stor effekt.

Personer drept per 100 000 av folkemengden, etter aldersgruppe. 2007

Alvorlige møteulykker

Selv om møteulykkene bare stod for om lag 15 prosent av det totale antallet ulykker, var konsekvensene av ulykkene ofte svært alvorlige. Nær 42 prosent av dødsulykkene var møteulykker, mot 40 prosent i 2006. Både i fjor og året før mistet 103 personer livet i slike ulykker. Den nest største ulykkesgruppen i 2007 var utforkjøringene med 72 omkomne og en dødsulykkesandel på 32 prosent.

Færre fotgjengere drept

23 fotgjengere mistet livet i 2007, mot 35 i 2006. Dette utgjorde 10 prosent av de omkomne i fjor, mot 14 året før. 33 motorsyklister omkom, én mindre enn i 2006. Til sammen 14 mopedister og syklister mistet livet, tre flere enn året før.

Trafikkulykker i Norden

Ulykkesrisikoen, regnet per 100 000 innbyggere, er svært lav i Norge sammenlignet med de fleste andre land. I nordisk sammenheng er vi på nivå med Sverige, som hadde fem omkomne per 100 000 innbyggere i 2007. Tilsvarende tall for Danmark og Finland var henholdsvis åtte og sju.

Veitrafikkulykker, etter ulykkesgruppe. 2007 Prosent

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 20 prosent av personene som ble skadd i trafikken i 2007 ble ført opp med ukjent skadegrad i politirapportene. Dette er den høyeste andelen uoppgitt som har blitt registrert siden skadegraden ble skilt ut som egen kategori i 2001, og et bidrag til større usikkerhet vedrørende skadetallene. Spesielt gjelder dette de mindre alvorlige skadene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Endring i klassifikasjon av skadde

Statistisk sentralbyrå vil fra og med januar 2008 gruppere skadegradene ”meget alvorlig skadd” og ”alvorlig skadd” under fellesbetegnelsen ”hardt skadd”.

Tabeller: