14122_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar
14122
Færre omkomne og skadde mellom 15 og 34 år
statistikk
2007-06-11T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtuaar, Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkomne og skadde mellom 15 og 34 år

Endelige tall viser at 242 personer mistet livet og 940 ble meget alvorlig skadd på norske veier i fjor. Dette er 18 flere omkomne og 37 færre alvorlig skadde enn i 2005. Antall omkomne mellom 15 og 34 år gikk ned med 10 prosent.

Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1997-2006. 1997=100

Personer drept eller skadd, etter utvalgte trafikantgrupper. 1997-2006. 1997=100

Av de i alt 11 126 trafikkskadde i fjor ble 940 personer meget alvorlig eller alvorlig skadd. Til sammenligning viser tallene for 1997-2006 et årlig gjennomsnitt på 288 omkomne og 1 116 meget alvorlig eller alvorlig skadde på norske veier.

36 prosent av de trafikkdrepte i fjor var mellom 15 og 34 år gamle, mot 45,5 prosent i 2005. Til sammen 87 personer i denne aldersgruppen omkom på norske veier i 2006, mot 102 året før. Også skadetallene gikk ned i denne aldersgruppen.

Flere barn og personer over 60 år omkom

Til sammen 27 personer i aldersgruppen 60-69 år mistet livet i trafikken i fjor, mens 30 omkom i aldersgruppen 80 år eller eldre. Tilsvarende tall for 2005 var henholdsvis 17 og 16. Av de 27 som var mellom 60 og 69 år, var 15 bilførere. I tillegg omkom én bilpassasjer, én motorsyklist, to syklister og åtte fotgjengere i denne aldersgruppen.

Personer drept, etter trafikantgruppe og alder per 100 000 av folkemengden. 2006

Ulykker med personskade. Politidistrikt. 2005-2006

Ti barn under 15 år mistet livet i trafikken i 2006. Dette er seks flere omkomne enn i 2005. Gjennomsnittstallene for perioden 1997-2006 viser 14 omkomne. Av de ti barna som omkom i trafikkulykker i fjor, var tre bilpassasjerer, to syklister, fire fotgjengere/akende og én annen trafikant. Antall skadde barn økte med om lag 4 prosent.

Flere drepte motorsyklister

34 motorsyklister omkom og 648 kom til skade i 2006. Det er tre flere omkomne og 25 flere skadde enn i 2005. Gjennomsnittstallene for 1997-2006 er henholdsvis 33 omkomne og 684 skadde motorsyklister.

Vekst i tallet på drepte fotgjengere

32 fotgjengere omkom og 851 ble skadd i 2005, mens tilsvarende tall for 2006 er 35 og 867. Tallene for perioden 1997-2006 viser et gjennomsnitt på 37 omkomne og 893 skadde på norske veier hvert år.

Færre omkomne mopedister

Tre mopedister omkom i 2006 mot fire i 2005. To av disse var mellom 15 og 19 år. Tallet på skadde ble redusert med om lag 6 prosent sammenliknet med året før.

Veitrafikkulykker, etter ulykkesgruppe. Prosent. 2006

Personer drept i de nordiske land per 100 000 av folkemengden. 1997-2006

Trafikkulykker i Norden

Tallene for Norge viser fem omkomne per 100 000 innbyggere i 2006. Tilsvarende tall for Sverige, Danmark og Finland viser henholdsvis fem, seks og seks omkomne per 100 000 innbyggere.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Det er også en del personer som blir registrert med ukjent skadegrad i politirapportene. Disse er medregnet i det totale tallet på skadde personer.

Tabeller: