14124_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar
14124
Færre drepte og alvorlig skadde i 2005
statistikk
2006-05-11T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtuaar, Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre drepte og alvorlig skadde i 2005

Endelige tall viser at 224 personer mistet livet og 977 ble meget alvorlig eller alvorlig skadd på norske veier i fjor. Dette er 33 færre omkomne og tre færre alvorlig skadde enn i 2004.

Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1996-2005. 1996=100

Til tross for en jevn vekst i trafikken, for 2005 beregnet til 2,5 prosent, har tallet på de som mister livet i trafikken gått betydelig ned de siste årene. I 2002 omkom 310 personer, mens tallet altså var 224 i 2005. Det er også en reduksjon i tallet på meget alvorlig og alvorlig skadde, fra 1 151 i 2002 til 977 i 2005. For perioden 1996-2005 er det årlige gjennomsnittet 290 omkomne og 1 159 meget alvorlig og alvorlig skadde. I alt ble 8 078 veitrafikkulykker med personskade rapportert til politiet i 2005, 347 færre enn året før.

I 2005 er antall personer med ukjent skadegrad redusert som følge av ny informasjon, sammenlignet med perioden 2001-2004. Tallet på skadde for 2005 er derfor ikke helt sammenlignbart med disse tidligere årgangene. Det har liten betydning for sammenligning av meget alvorlig og alvorlig skadde, men for lettere skadde gjør det litt utslag i og med at noen av disse viste seg i etterkant å være uskadde.

Færre drepte mopedister ...

Tallet på omkomne mopedister ble halvert sammenlignet med året før. Fire omkom i 2005 mot åtte i 2004. Alle de fire omkomne var mellom 15 og 19 år gamle. Tallet på skadde ble redusert med om lag 14 prosent sammenlignet med året før.

Personer drept, etter trafikantgruppe og alder per 100 000 av folkemengden. 2005

Personer drept eller skadd, etter utvalgte trafikantgrupper. 1996-2005. 1996=100

og motorsyklister

31 motorsyklister omkom i 2005, to færre enn året før. Dette er som gjennomsnittet for perioden 1996-2005. Skadetallet ble også svakt redusert sammenlignet med 2004.

men flere omkomne fotgjengere

Det var en positiv utvikling i tallet på drepte for alle de ulike trafikantgruppene bortsett fra fotgjengere. Mens 22 fotgjengere omkom i 2004, økte tallet til 32 i 2005. Tallene for perioden 1996-2005 viser et gjennomsnitt på 38 omkomne. Tallet på skadde endret seg lite.

Færre omkomne og skadde barn

Fire barn under 15 år mistet livet i trafikken i 2005. Dette er seks færre drepte enn i 2004. Gjennomsnittstallet for perioden 1996-2005 viser 15 omkomne. Av de fire barna som omkom i trafikkulykker i fjor, var to bilpassasjerer og to fotgjengere. Alle fire var under 7 år gamle. Antallet skadde barn ble også betydelig redusert, med om lag 16 prosent.

Færre unge drept

45,5 prosent av de trafikkdrepte i fjor var mellom 15 og 34 år gamle, mot 46,7 prosent i 2004. Til sammen 102 personer i denne aldersgruppen ble drept på norske veier i 2005, mot 120 året før. Også skadetallene gikk ned i denne aldersgruppen.

Personer drept i de nordiske land. Per 100 000 av folkemengden. 1996-2005

Ulykker med personskade, etter politidistrikt. 2004-2005

Til sammen ni personer mistet livet i aldersgruppen 70-74 år, mens 16 omkom i aldersgruppen 80 år eller eldre. Tilsvarende tall for 2004 var henholdsvis tolv og 21. Av de 16 omkomne som var over 79 år gamle var seks bilførere. I tillegg omkom én bilpassasjer, én syklist, sju fotgjengere og én annen trafikant i denne aldersgruppen.

Trafikkulykker i Norden

Tallene for Norge viser fem omkomne per 100 000 innbyggere i 2005. Tilsvarende tall for Sverige, Danmark og Finland viser henholdsvis fem, seks og sju omkomne per 100 000 innbyggere.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Det er også en del personer som blir registrert med ukjent skadegrad i politirapportene. Disse er medregnet i det totale tallet på skadde personer. En del av disse personene kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: