14132_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar
14132
Færre ulykker på norske veier i 2001
statistikk
2002-06-11T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtuaar, Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre ulykker på norske veier i 2001

8 244 veitrafikkulykker ble rapportert til politiet i 2001. 275 personer mistet livet og 11 522 kom til skade i disse ulykkene. Dette er 66 færre omkomne og 140 færre skadde enn i 2000.

Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 1992-2001. 1992=100

Personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe. 1992-2001. 1992=100

Av de 11 522 trafikkskadde i fjor ble 1 043 personer meget alvorlig eller alvorlig skadd, mens 9 046 personer kom lettere til skade. Resten av de skadde hadde ukjent skadegrad. Gjennomsnittstallene for tiårsperioden 1992-2001 viser 302 omkomne, 1 306 meget alvorlig eller alvorlig skadde og 10 350 lettere skadde.

Færre sykkel- og fotgjengerulykker

I 2001 omkom 6 syklister og 697 kom til skade, mot 13 omkomne og 795 skadde i 2000. I løpet av den siste tiårsperioden har antall omkomne og skadde syklister gått ned med noe over 31 prosent.

Antall omkomne og skadde fotgjengere har også gått ned i 2001, sett i forhold til året før. I 2000 omkom 47 fotgjengere og 951 ble skadet, mens tallene for 2001 viser 43 omkomne og 877 skadde. I perioden fra 1992 til 2001 har et gjennomsnitt på 44 fotgjengere mistet livet og 976 kommet til skade hvert år.

Færre motorsyklister drept

28 motorsyklister omkom og 693 kom til skade i fjor. Det er 12 færre omkomne enn året før, men fire flere enn gjennomsnittstallet for perioden 1992-2001. For skadetallene var det kun små endringer sammenlignet med tidligere år.

Personer drept eller skadd, etter aldersgruppe. 1992-2001. 1992=100

Ulykker med personskade. Fylke. 2000-2001

Færre barn mistet livet

Sju barn under 15 år mistet livet og 957 kom til skade i trafikken i 2001. Dette er 13 færre omkomne, men om lag like mange skadde som i 2000. Gjennomsnittstallene for perioden 1992-2001 viser 18 omkomne og 984 skadde. Av de sju barna som omkom i trafikkulykker i fjor, var to bilpassasjerer, fire fotgjengere og én akende.

Flest omkomne i aldersgruppen 15-30 år

Det var flest dødsofre i aldersgruppene 20-24, 15-19 og 25-29 år, som hadde henholdsvis 37, 32 og 29 omkomne. Nesten 36 prosent av de trafikkdrepte i fjor var altså mellom 15 og 30 år gamle. Samtidig var det denne aldersgruppen som hadde størst nedgang i antall omkomne fra 2000 til 2001.

Også skadetallene gikk ned i aldersgruppen 15-30 år. Til sammen 4 558 personer i alderen 15-30 år ble skadd i trafikkulykker i 2001, og det er 289 færre enn i 2000.

Antall omkomne 75-79 åringer økte mest

Antall omkomne i aldersgruppen 75-79 åringer økte mest fra 2000 til 2001. 25 personer mistet livet og 267 kom til skade i denne aldersgruppen i fjor, mot 15 omkomne og 236 skadde året før. Av de 25 omkomne i fjor var ti bilførere, seks flere enn året før. Av de øvrige omkomne i denne aldersgruppen i 2001 var fire bilpassasjerer, én motorsyklist, én mopedist, én syklist og åtte fotgjengere.

I aldersgruppene 80 år og over mistet 17 personer livet i fjor. Dette er åtte færre omkomne enn året før.

Størst økning i Hordaland

Antall ulykker i 2001 gikk mest ned i fylkene Østfold, Møre og Romsdal og Buskerud, med henholdsvis 94, 58 og 57 færre ulykker enn i 2000. Fylkene Hordaland, Akershus og Oslo økte mest, med henholdsvis 117, 38 og 37 flere ulykker.

Personer drept i de nordiske land. Per 100 000 av folkemengden. 1992-2001

Personer skadd i de nordiske land. Per 100 000 av folkemengden. 1992-2001

Trafikkulykker i Norden

Ifølge foreløpige tall fra Danmarks statistikk var det 6 873 trafikkulykker på danske veier i 2001. 424 personer mistet livet og 8 422 ble skadd i disse ulykkene.

Foreløpige tall for 2001 fra Statisticsentralen i Finland viser til sammen 6 452 ulykker på de finske veiene. I disse ulykkene omkom 431 personer og 8 414 ble skadd.

Vegverket i Sverige har foreløpig beregnet at 565 personer mistet livet på svenske veier i 2001. Tallet på ulykker og skadde i Sverige foreligger først senere i år.

Relativt mange ulykker i Norge

Sett i forhold til folkemengden har Norge et høyt antall ulykker og trafikkskadde - men noe færre omkomne - sammenlignet med Danmark og Finland. Tallene for Norge viser 261 ulykker, 255 skadde og seks omkomne per 100 000 innbyggere i 2001.

Tilsvarende tall for Danmark viser 165 ulykker, 157 skadde og åtte omkomne, mens tallene for Finland viser 170 trafikkulykker, 162 skadde og åtte omkomne per 100 000 innbyggere i 2001. Det foreløpige tallet på trafikkdødsfall i Sverige viser seks omkomne per 100 000 innbyggere.

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene.

Tabeller: