289175_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/sroi/kvartal-forelopige-tall
289175
Fortsatt omsetningsvekst for overnatting og servering
statistikk
2017-02-20T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Teknologi og innovasjon;Transport og reiseliv
no
sroi, Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, overnattings- og serveringsvirksomhet (for eksempel hoteller, restauranter, barer), informasjon og telekommunikasjon (for eksempel forlag, film, TV), transport og lagring (for eksempel passasjer- og godstransport med tog, fly og båt)Landtransport, Luftfart, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Reiseliv, Sjøtransport, Teknologi og innovasjon, Transport og reiseliv
false
Indeksen viser endring i omsetning for transport, reiseliv og IKT. Fortsatt omsetningsvekst for overnatting og servering i 4. kvartal 2016.

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT4. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt omsetningsvekst for overnatting og servering

Foreløpige tall viser at virksomhetene som driver overnattings- og serveringsvirksomhet, økte omsetningen også i 4. kvartal i likhet med tidligere kvartaler i 2016.

Transport, reiseliv og IKT. Omsetningsindeks. 2010=100
4. kvartal 2016
VerdiindeksEndring fra samme periode året før (prosent)
Transport og lagring128,1-9,6
Landtransport og rørtransport133,62,5
Sjøfart115,7-23,3
Lufttransport183,24,2
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport133,7-4,2
Post og distribusjonsvirksomhet90,21,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet141,54,8
Overnattingsvirksomhet129,24,9
Serveringsvirksomhet148,74,7
Informasjon og kommunikasjon134,31,0
Forlagsvirksomhet109,3-0,1
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak161,22,5
Radio- og fjernsynskringkasting161,62,7
Telekommunikasjon112,00,4
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi168,41,3
Informasjonstjenester175,33,3

Virksomhetene i næringshovedområdet «overnattings- og serveringsvirksomhet» økte omsetningen med 4,8 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. I næringen «overnattingsvirksomhet» er det «hotellvirksomhet» som dominerer, og her var økningen 4,2 prosent. «Restaurantvirksomhet» bidro sammen med «drift av barer» mest til at næringen «serveringsvirksomhet» økte omsetningen med 4,7 prosent.

Vekst for landtransport

I næringen «landtransport» økte omsetningen med 2,5 prosent i 4. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal året før. For «godstransport på vei», som er den dominerende næringshovedgruppen, økte omsetningen med 3,1 prosent. For næringshovedgruppen «passasjertransport med jernbane» var veksten på 5,3 prosent. 

Opp og ned for lufttransport og sjøfart

Omsetningen økte med 4,2 prosent for virksomhetene i næringen «lufttransport». I «lufttransport med passasjerer», som dominerer næringen, økte omsetningen med 4,4 prosent i 4. kvartal 2016 sammenlignet med 4. kvartal året før. I «lufttransport med gods» falt omsetningen med 5,6 prosent i samme periode. 

Virksomheter i næringen «sjøfart» reduserte omsetningen i 4. kvartal 2016 med 23,3 prosent sett i forhold til 4. kvartal året før. I likhet med lufttransport økte virksomhetene innen passasjertransport på sjø omsetningen, mens virksomheter innen godstransport på sjø reduserte omsetningen. For passasjertransport var det en oppgang på 18,0 prosent, og for gods en nedgang på 26,4 prosent. 

Svak vekst for informasjon og kommunikasjon

I næringshovedområdet «informasjon og kommunikasjon» økte omsetningen med 1,0 prosent i 4. kvartal fra samme kvartal året før. Det var blant annet næringen «tjenester tilknyttet informasjonsteknologi» som bidro til denne økningen. Her gikk omsetningen opp med 1,3 prosent. 

Usikkerhet i de foreløpige kvartalstalleneÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på data fra Skattedirektoratets merverdiavgiftsregister. For 2. og 4. kvartal blir kun en måned av kvartalet innrapportert og de resterende 2 måneder beregnet med utgangspunkt i utviklingen mellom tilsvarende terminer året før. For 1. og 3. kvartal er 2 måneder innrapportert og 1 måned beregnet. De foreløpige kvartalstallene er følgelig beheftet med en betydelig usikkerhet. Ved hver ny kvartalspublisering vil alle kvartaler i de siste to årene bli justert, som følge av mer editering og at beregninger blir erstattet med faktisk innrapporterte tall. For detaljert informasjon om usikkerheten, se Om statistikken.