84605
/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/arkiv
84605
6 av 10 kilometer på diesel
statistikk
2012-05-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
klreg, Kjørelengder, personbiler, godsbiler, busser, drosjer, ambulanser, lastebilerLandtransport, Transport og reiseliv
false

Kjørelengder2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

6 av 10 kilometer på diesel

Den samlede kjøringen med norske personbiler, godsbiler og busser økte med 0,8 prosent fra 2010 til 2011. Dieselkjøretøyenes andel økte i samme periode fra 56 til vel 59 prosent.

Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype. 2005-2011. Millioner kilometer

Kjørelengder, etter drivstofftype. 2005-2011. Millioner kilometer

Dieseldrevne godsbiler, busser og personbiler kjørte til sammen 25,4 milliarder kilometer i 2011, mens bensindrevne kjøretøyer til sammen kjørte 17,4 milliarder kilometer. Dette utgjorde respektive 59 og 41 prosent av den totale kjørelengden. Kun 0,1 prosent av den samlede kjøringen i 2011 ble utført med kjøretøyer som var drevet av andre typer drivstoff enn diesel og bensin.

Personbilene med 77 prosent av kjørte kilometer

I alt tilbakela norske personbiler, godsbiler og busser 43 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2011, 0,8 prosent mer enn året før. Personbilene kjørte 33 milliarder kilometer, eller 77 prosent av kjørelengden, det samme som i 2010. For små godsbiler og busser viser tallene en svak nedgang i kjørelengdene i 2011 sammenlignet med året før, mens store lastebiler kjørte lenger enn i 2010.

Bileiere fra Oslo og Akershus stod for en firedel av kjørte kilometer

Personbiler, godsbiler og busser med eiere bosatt i Akershus og Oslo tilbakela henholdsvis 5,8 og 5,3 milliarder kilometer i 2011. Det utgjorde til sammen 26 prosent av den totale kjørelengden for disse kjøretøygruppene i Norge dette året. Deretter fulgte kjøretøyer med eiere i Hordaland og Rogaland med henholdsvis 8,0 og 7,6 prosent av den samlede kjøringen med norske kjøretøyer, tilnærmet samme andel som året før.

Gjennomsnittlige årlige kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og alder. 2011. Kilometer

Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og eierens bostedsfylke. 2011. Millioner kilometer

Nedgang i gjennomsnittlig kjørelengde for personbiler

Den gjennomsnittlige kjørelengden for alle personbiler var 13 000 kilometer i 2011, mot 13 300 kilometer året før. I fjor tilbakela bussene i gjennomsnitt 30 100 kilometer, og de store lastebilene 36 700 kilometer. Kjøretøygruppen som kjøres desidert lengst, er trekkbiler og snittet for disse i 2011 var 67 300 kilometer.

Nye biler kjører lengst

Nye biler kjører gjennomgående en god del lenger enn eldre biler. Nyttekjøretøyer som lastebiler og busser kjører svært langt de første fem til ti årene av levetiden, for deretter å nærme seg nivået til andre kjøretøytyper etter hvert som de blir eldre. En stor lastebil (nyttelast 3,5 tonn eller over) som var fire år eller yngre, kjørte i gjennomsnitt 58 200 kilometer i 2011. En personbil som var fire år eller yngre, kjørte i gjennomsnitt 16 000 kilometer samme år. En ny trekkbil (under 5 år gammel), kjørte i gjennomsnitt 85 000 kilometer.

Beregning av kjørelengder

Kjørelengdene er beregnet ut fra måleravlesninger som blir foretatt ved periodiske kjøretøykontroller. Statistikken dekker kjøring med norske personbiler, lastebiler og busser i Norge og utlandet, men ikke utenlandske bilers kjøring i Norge. Kjøretøyer med spesialskilter og kjøretøyer registrert før 1. januar 1960 er ikke med i statistikken. Bruken av måleravlesninger som datakilde gjør at markerte endringer i kjøremønster som følge av konjunkturutviklingen eller lignende blir fanget gradvis opp i statistikken etter at endringen har funnet sted (se Om statistikken).

Kjørelengder fordelt på fylker og kommuner

Fordelingen av kjørelengder på eiernes bostedsfylker og bostedskommuner følger langt på vei innbyggertallet i fylkene og kommunene, med noen variasjoner i gjennomsnittlige kjørelengder og gjennomsnittlig antall biler per innbygger mellom ulike deler av landet. Det er imidlertid et poeng at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom eierens adresse og stedet der bilen blir kjørt. For eksempel vil biler eid av leasingselskaper eller store transport- og serviceselskaper som oftest være registrert med adressen til hovedkontoret, selv om de brukes i andre deler av landet. På kommunenivå gir slike forhold spesielt utslag for kjøretøyer registrert på eiere i Bærum, som en følge av at flere store leasingselskaper er lokalisert der.

Tallene for kjørte kilometer på Svalbard kan være påvirket av at noen av bilene også kan være kjørt på fastlandet.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB