53744
/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/aar
53744
Biler fra Oslo og Akershus kjørte mest
statistikk
2011-05-03T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
klreg, Kjørelengder, personbiler, godsbiler, busser, drosjer, ambulanser, lastebilerLandtransport, Transport og reiseliv
false

Kjørelengder2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Biler fra Oslo og Akershus kjørte mest

Den samlede kjøringen med norske personbiler, godsbiler og busser var omtrent den samme i 2010 som året før. Kjøretøyer med eiere i Oslo og Akershus sto for de største andelene av kjøringen.

Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og eierens bostedsfylke. 2010. Millioner kilometer

Kjørelengder, etter drivstofftype. 2005-2010. Millioner kilometer

Personbiler, godsbiler og busser med eiere bosatt i Akershus tilbakela 5,6 milliarder kilometer i 2010. Det utgjorde 13,6 prosent av den samlede kjøringen med norske kjøretøyer i fjor. Kjøretøyer med eiere i Oslo tilbakela 5,2 milliarder kilometer og sto for 12,3 prosent av den samlede kjøringen i 2010. Deretter fulgte kjøretøyer med eiere i Hordaland og Rogaland, med henholdsvis 8,1 og 7,6 prosent av den samlede kjøringen med norske kjøretøyer.

Økt andel kjøring med dieselbiler

Dieseldrevne godsbiler, busser og personbiler kjørte til sammen 23,8 milliarder kilometer i 2010, mens bensindrevne kjøretøyer til sammen kjørte 18,7 milliarder kilometer. Dermed økte dieselkjøretøyenes andel av den samlede kjøringen i Norge fra 53 til 56 prosent mellom 2009 og 2010. Bensinkjøretøyenes andel sank fra 47 til 44 prosent i samme periode. Kun 0,1 prosent av den samlede kjøringen i 2010 ble foretatt med kjøretøyer som var drevet av andre drivstoff enn diesel og bensin.

Nye biler kjører lengst

Gjennomsnittlige årlige kjørelengder, etter hovedkjøretøytype og alder. 2010. Kilometer

Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype. 2005-2010. Millioner kilometer

Nye biler kjører gjennomgående en god del lenger enn eldre biler. Nyttekjøretøyer som lastebiler og busser kjører svært langt de første fem til ti årene av levetiden, for deretter å nærme seg nivåene til andre kjøretøytyper etter hvert som de blir eldre. En personbil som var fire år eller yngre kjørte i gjennomsnitt 16 900 kilometer i 2010. Den gjennomsnittlige kjørelengden for alle personbiler var imidlertid rundt 13 300 kilometer i 2010, mot 13 600 kilometer året før. En lastebil som var fire år eller yngre kjørte i gjennomsnitt 57 300 kilometer i 2010, mens snittet for alle lastebiler var en årlig kjørelengde på 35 900 kilometer.

Samlet kjøring omtrent som i fjor

I alt tilbakela norske personbiler, godsbiler og busser like under 42,6 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2010, omtrent det samme som året før. Personbilene sto for 77 prosent av den samlede kjøringen med norske kjøretøyer i fjor, en liten økning fra året før som skyldes at antall personbiler i landet økte i samme periode. For lastebiler, små godsbiler og busser viser tallene en nedgang i kjørelengdene i 2010 sammenlignet med året før. Trekkbilen var fortsatt arbeidshesten i den norske bilparken, med en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 65 800 kilometer i 2010.

Beregning av kjørelengder

Kjørelengdene er beregnet ut fra måleravlesninger som blir foretatt ved periodiske kjøretøykontroller. Statistikken dekker kjøring med norske personbiler, lastebiler og busser i Norge og utlandet, men ikke utenlandske bilers kjøring i Norge. Kjøretøyer med spesialskilter og kjøretøyer registrert før 1. januar 1960 er ikke med i statistikken. Bruken av måleravlesninger som datakilde gjør at markerte endringer i kjøremønster som følge av konjunkturutviklingen eller lignende blir fanget gradvis opp i statistikken etter at endringen har funnet sted.

For mer informasjon se Om statistikken .

Kjørelengder fordelt på fylker og kommuner

Fordelingen av kjørelengder på eiernes bostedsfylker og bostedskommuner følger langt på vei innbyggertallet i fylkene og kommunene, med noen variasjoner i gjennomsnittlige kjørelengder og gjennomsnittlig antall biler per innbygger mellom ulike deler av landet. Det er imidlertid et poeng at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom eierens adresse og stedet der bilen blir kjørt. For eksempel vil biler eid av leasingselskaper eller store transport- og serviceselskaper som oftest være registrert med adressen til hovedkontoret, selv om de brukes i andre deler av landet. På kommunenivå gir slike forhold spesielt utslag for kjøretøyer registrert på eiere i Bærum, som en følge av at flere store leasingselskaper er lokalisert der.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB