13994_om_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godsreg/aar
13994_om
statistikk
2003-03-26T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
true

Godsbiler2002

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Godsbiler
Emne: Transport og reiseliv

Ansvarlig seksjon

Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Andre lastebiler omfatter bergingsbiler, betongblandebiler, septiktanktømmere, renovasjonsbiler, kjølebiler m.m.

Kombinert bil
er bil som kan nyttes til frakt av både personer og gods.

Nyttelast
Den maksimalt tillatte godsmengden bilen er registrert for.

Standard klassifikasjoner

Fylke, kommune
Bilgruppene er definert iht. kodelister utgitt av Vegdirektoratet

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Fylke er laveste publiseringsnivå, kommune laveste registreringsnivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Produksjonsdata lagres som SAS- og ASCII-format på UNIX.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser struktur og utvikling i godsbilparken; herunder bestands- og kapasitetstall etter lastebilgrupper, for samtlige godsbiler og for bare de dieseldrevne kjøretøyene. Statistikken ble etablert i 1977.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av myndigheter, bransjeorganisasjoner og andre som er interessert i opplysninger om lastebilparkens struktur og utvikling. Statistikken gir også viktig grunnlag for å beregne de innenlandske transportytelsene.

Sammenheng med annen statistikk

Nasjonal lastebiltransport

Lovhjemmel

Statistikklovens §3-2 (Administrative registre)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter lastebiler og spesialbiler for godstransport med påmontert skilt per 31. desember. Den omfatter ikke lastebiler registrert som campingbiler, og heller ikke lastebiler med mer enn 30 tonn nyttelast.

Datakilder og utvalg

Kjøretøyregisteret i Vegdirektoratet. Registeret inneholder tekniske og andre opplysninger om kjøretøyparken i Norge.

Fullstendig oversikt fra administrative registre.

Datainnsamling, editering og beregninger

Utnytting av administrative registre.

Resultatene sammenholdes mot opplysninger om kjøretøyparken, som finnes fra andre kilder.

Resultatene publiseres i original form (ikke sesongjustert).

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det er gitt sammenlignbar statistikk tilbake til 1977.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ikke relevant