14004_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godsreg/aar
14004
Færre kombinerte godsbiler
statistikk
2003-03-26T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godsreg, Godsbiler, godstransport, lastebiler, tankbiler, trekkvogner for semitrailer, nyttelastLandtransport, Transport og reiseliv
true

Godsbiler2002

Innhold

Publisert:

Færre kombinerte godsbiler

Det var registrert 220 113 kjøretøy for godstransport i Norge ved utgangen av 2002. Dette er en nedgang på 1 prosent siden året før. Nedgangen skyldes hovedsakelig at antall kombinerte biler gikk ned med 5 prosent i denne perioden.

Registrerte kjøretøyer for godstransport, etter bilgruppe. 31 desember. 1990-2002

Antall varebiler med nyttelast ett tonn og over gikk opp med 4,5 prosent fra 2001 til 2002, og ved utgangen av 2002 var det registrert 50 640 varebiler i Norge. Av disse var 80 prosent dieseldrevne. I 1990 var den tilsvarende andelen 35 prosent.

Økning i nyttelastkapasitet

Godsbilene hadde i fjor til sammen en nyttelastkapasitet på 729 119 tonn, dette er tilnærmet uendret sammenliknet med året før. Siden 1990 har økningen vært på 8,1 prosent. Lastebilenes andel av den totale nyttelasten har gått ned fra 60,9 prosent i 1990 til 49,4 prosent i 2002.

Flere av de minste lastebilene...

Den gjennomsnittlige årlige vekstraten for lastebiler med mindre enn to tonn nyttelast har i de siste ti årene vært på 11,1 prosent, og disse lastebilene utgjorde ved utgangen av fjoråret 18 218 biler. Dette var 8,3 prosent av totalbestanden, men bare 3,3 prosent av den totale nyttelasten til godsbilene i Norge.

... og av de aller største

Antallet store lastebiler - med nyttelast på 15 tonn eller mer - har økt med 200 prosent siden 1990. I den samme perioden økte antall trekkvogner for semitrailere med 40,7 prosent.

Registrerte godsbiler, diesel- og bensindrevet. 31 desember. 1990-2002

Færre bensindrevne godsbiler

Ved utgangen av 2002 var det registrert 177 106 dieseldrevne godsbiler. Dette var 80,5 prosent av den totale godsbilbestanden. Antall bensindrevne godsbiler gikk ned med 8,9 prosent fra 2001 til 2002, mens antall dieseldrevne godsbiler gikk opp med 1,2 prosent i den samme perioden. I løpet av de ti siste årene var den gjennomsnittlige årlige vekstraten for bensindrevne godsbiler på -5,7 prosent, mens den tilsvarende raten for dieseldrevne godsbiler var 3,3 prosent.

Vekst kun i Akershus

Ved utgangen av fjoråret var det flest registrerte godsbiler i Akershus, med en bestand på 27 552 biler. Akershus er det eneste fylket i Norge som har hatt vekst i antall godsbiler hvert år siden 1999. I løpet av disse fire årene var den gjennomsnittlige årlige vekstraten i antall godsbiler på 4,1 prosent, mens den for resten av landet var på -2,3 prosent.

Etter Akershus var det Hordaland som hadde flest registrerte godsbiler i fjor, med 21 682 biler. De tre største fylkene Akershus, Hordaland og Oslo hadde til sammen 32 prosent av totalbestanden i Norge.

Det var Oslo som hadde flest varebiler ved utgangen av 2002, med 6 578 biler. Akershus fulgte tett etter med ti færre biler.

Finnmark var det fylket som hadde færrest godsbiler, med 4 335 biler registrert ved utgangen av 2002. Vest-Agder hadde den høyeste gjennomsnittlige årlige nedgangen i bestanden fra 1999, med 5 prosent.

Tabeller: