Stabil containertransport på kysten

Publisert:

Det ble fraktet 1,5 millioner tonn gods i containere til og fra de største norske havnene i 1. kvartal 2018, som tilsvarer en nedgang på 0,6 prosent fra 1. kvartal 2017.

I alt ble det fraktet vel 197 000 containere med og uten last til og fra de største norske havnene i 1. kvartal 2018, viser statistikken godstransport på kysten. Av disse var rundt 132 000 med last, og det er 9 000 flere lastede containere enn i samme periode året før. Gjennomsnittlig godsvekt per lastet container var noe over 11 tonn.

De to største havnene for containertrafikk er Oslo og Fredrikstad (Borg) med til sammen rundt 30 prosent av containergodset i 1. kvartal i år. Det innebærer at de to havnene håndterte 47 000 containere med last og 23 000 uten last i dette kvartalet.

Nedgang i den totale godstransporten

I alt ble det lastet og losset 42 millioner tonn gods i de største norske havnene i 1. kvartal 2018, som utgjør en nedgang på 3,6 prosent fra samme kvartal året før. Transport av gods til og fra utenlandske havner økte imidlertid med mer enn 4 prosent i denne perioden, mens lasting og lossing av innenlandsk gods gikk ned med 13 prosent.

72 prosent av den totale godsmengden i 1. kvartal 2018 ble transportert til eller fra en utenlandsk havn.

Figur 1. Gods lastet og losset per kvartal i utenriks transport

2014 2015 2016 2017 2018
1. kvartal 25.8 29.0 29.1 29.5 30.5
2. kvartal 23.9 30.0 30.6 31.8
3. kvartal 28.3 31.6 28.9 29.5
4. kvartal 30.5 30.1 30.8 32.9

Våt bulk utgjorde nesten 20 millioner tonn av godset som ble transportert sjøveien i 1. kvartal 2018. Det er en nedgang på 8,4 prosent fra samme kvartal i 2017. Transporten av tørr bulk var om lag uendret i samme periode med vel 17 millioner tonn.

210 millioner tonn over norske havner i 2017

I hele 2017 ble det fraktet 210 millioner tonn gods til og fra norske havner, vel 5 prosent mer enn i 2016. Årstallene for godstransport på kysten inkluderer både de store havnene som er med i kvartalsstatistikken, og mindre offentlige og private havner som bare rapporterer aktivitetstall én gang i året.

Ny datakilde for anløpfra og med 1. kvartal 2017

Fra 1. kvartal 2017 publiserer SSB anløpstatistikk basert på data fra SafeSeaNet (SSN). Dette har følgende konsekvenser for statistikken:

  • Anløpsstatistikken inkluderer nå bare skip i godstransport (tankskip, bulkskip, stykkgods- og andre tørrlastskip og offshoreskip) på 300 bruttotonn og mer. Tidligere inkluderte anløpsstatistikken skip i godstransport på 100 bruttotonn og mer.

  • Flere bulkskip (skipskode 2) faller i ny datakilde under skipstypen stykkgods- og andre tørrlastskip (skipskode 3). Skipstypene tankskip og offshoreskip har lik skipsomkoding som tidligere. Se den detaljerte beskrivelsen av SSBs skipstyper for mer informasjon

Konsekvensene av det som er nenvt over, er at det på havnenivå vil det kunne være færre anløp, mens anløpt bruttotonnasje vil være mindre påvirket av ny datakilde for anløp. Omkoding av skipstyper fra SSN-data vil også medføre relativt flere anløp av stykkgods- og tørrlastskip, og relativt færre av bulkskip.

 

 

Kontakt