På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Notater 2019/17

Dokumentasjonsrapport

Reise- og ferieundersøkelsen 2018

Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk.

Foruten data om nordmenns reise¬vaner, samles det også inn data om grensehandel, bruk av tobakk og andre rusmidler, bruk av internett og informasjonsteknologi, vedfyring, influensavaksine, barnevaksinasjon og holdninger til innvandring. Noen temaer er med hvert kvartal, mens andre er med kun én gang.

Til hvert kvartal i 2018 ble det trukket et utvalg på 2 000 personer i alderen 16 til 79 år. I fjerde kvartal ble det trukket et tilleggsutvalg på 1 000 personer som kun fikk spørsmål om rusvaner. Det er noe variasjon i svarprosent mellom kvartalene, med 52 prosent som den laveste i andre kvartal, og 58 prosent som den høyeste i fjerde kvartal. Ser man alle kvartaler under ett, ble svarprosenten 55 prosent. De viktigste årsakene til frafall er at vi ikke kommer i kontakt med respondentene og at personer ikke ønsker å delta. Det er yngre personer, spesielt aldersgruppen 25-44 år og personer med lav eller ingen utdanning som er vanskeligst å få med på undersøkelsen.

Rapporten undersøker om frafallet har medført skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn, landsdel og utdanning. Vi finner at avvikene mellom netto- og brutt¬outvalgene generelt sett er små, og at de i de fleste tilfeller ikke har betydning for analysene. Vi finner noen avvik når det gjelder aldersfordeling. Personer i alderen 25–44 år er noe mindre representert i nettoutvalget enn andre aldersgrupper. De største avvikene finner vi når vi studerer utdanningsnivået. Personer med universitets- eller høyskoleutdanning er overrepresentert i nettoutvalget sammenliknet med personer med lavere utdanning.

Om publikasjonen

Tittel

Reise- og ferieundersøkelsen 2018. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Jovana Todorovic

Serie og -nummer

Notater 2019/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9907-0

Antall sider

140

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt