Notater 2021/09

Dokumentasjonsrapport

Reiseundersøkelsen 2020

Reiseundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner i Norge og utlandet.

Foruten data om nordmenns reisevaner, samles det også inn data om reiser, grensehandel, bruk av tobakk og alkohol, vedfyring, influensavaksine og holdninger til innvandring. Noen temaer er med hvert kvartal, mens andre er med kun én gang.

Til hvert kvartal i 2020 ble det trukket et utvalg på 2 000 personer i alderen 16 til 79 år. I fjerde kvartal ble det også trukket et tilleggsutvalg på 1 000 personer som kun fikk spørsmål om tobakk og alkohol.

Det er noe variasjon i svarprosent mellom kvartalene, med 56 prosent som lavest i fjerde kvartal, og vel 65 prosent som høyest i andre kvartal. Ser man alle kvartaler under ett, og holder tilleggsutvalget i fjerde kvartal utenfor, ble svarprosenten totalt 59 prosent. De viktigste årsakene til frafall i Reiseundersøkelsen i 2020 er at vi ikke kommer i kontakt med respondentene og at personer ikke ønsker å delta. Det er yngre personer, spesielt aldersgruppen 25-44 år, og personer med lav eller ingen utdanning som er vanskeligst å få med på undersøkelsen.

Rapporten undersøker om frafallet har medført skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn, utdanning, landbakgrunn og landsdel. Vi finner noen avvik når det gjelder aldersfordeling. Personer i alderen 25–44 år er noe mindre representert og personer i alderen 45–66 er noe mer representert i nettoutvalget enn andre aldersgrupper. De største avvikene finner vi når vi studerer utdanningsnivået og landbakgrunn. Personer med videregående- eller høyere utdanning er overrepresentert i nettoutvalget sammenliknet med personer med lavere utdanning. Det samme er tilfellet for personer med norsk landbakgrunn sammenlignet med personer med annen landbakgrunn.

Om publikasjonen

Tittel

Reiseundersøkelsen 2020. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Gezim Seferi

Serie og -nummer

Notater 2021/09

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1297-5

ISSN

2535-7271

Antall sider

129

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt