Notater 2018/11

Dokumentasjonsrapport

Reise- og ferieundersøkelsen 2017

Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal.

Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk. Foruten data om nordmenns reisevaner, samles det også inn data om grensehandel, bruk av tobakk og andre rusmidler, bruk av internett og informasjonsteknologi, vedfyring, influensavaksine, barnevaksinasjon og holdninger til innvandring. Noen temaer er med hvert kvartal, mens andre er med kun én gang.

Til hvert kvartal i 2017 ble det trukket et utvalg på 2 000 personer i alderen 16 til 79 år. I fjerde kvartal ble det trukket et tilleggsutvalg på 1 000 personer som kun fikk spørsmål om røykevaner. Det er noe variasjon i svarprosent mellom kvartalene, med 56 prosent som den laveste i tredje kvartal, og 62 prosent som den høyeste i første kvartal. Ser man alle kvartaler under ett, ble svarprosenten 58 prosent. Det er yngre personer, spesielt aldersgruppen 25-44 år og personer med lav eller ingen utdanning som er vanskelige å få med på undersøkelsen. De viktigste årsakene til frafall er at SSB ikke kommer i kontakt med respondentene og at personer ikke ønsker å delta.

Rapporten undersøker om frafallet har medført skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn, landsdel og utdanning. Vi finner at avvikene mellom netto- og bruttoutvalgene generelt sett er små, og at de i de fleste tilfeller ikke har betydning for analysene. Vi finner noen avvik når det gjelder aldersfordeling. Personer i alderen 25–44 år er noe mindre representert i nettoutvalget enn andre aldersgrupper. De største avvikene finner vi når vi studerer utdanningsnivået. Personer med universitets- eller høyskoleutdanning er overrepresentert i nettoutvalget sammenliknet med personer med lavere utdannelse.

Om publikasjonen

Tittel

Reise- og ferieundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport

Serie og -nummer

Notater 2018/11

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537- 9705-2

Antall sider

132

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt