Notater 2018/06

Dokumentasjon

Reise- og ferieundersøkelsen 2015

Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås fire kvartalsvise Reise- og ferieundersøkelser i 2015.

Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse (1992–2004). Det gjennomføres fire datainnsamlinger årlig, en hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk. Foruten data om nordmenns reisevaner samles det også inn data om rus, holdning til innvandring, influensavaksine m.m. Noen temaer gjentas hvert kvartal, mens andre kun er med én gang.

Til hvert kvartal i 2015 ble det trukket et utvalg på 2 000 personer i alderen 16 til 79 år. I fjerde kvartal ble det trukket et tilleggsutvalg på 1 000 personer som kun fikk spørsmål om røykevaner.

Svarprosenten totalt for året er på 60,4 prosent. Det er noe variasjon i svarprosent gjennom året, med 57,9 prosent som den laveste i 2. kvartal, og 64,9 prosent som den høyeste i fjerde kvartal. Den viktigste årsaken til frafall er at SSB ikke kommer i kontakt med respondentene, samt personer som ikke ønsker å delta.

Rapporten undersøker om frafallet har medført skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn, landsdel og utdanning. Vi finner at avvikene mellom netto- og bruttoutvalgene generelt sett er små, og at de i de fleste tilfeller ikke har betydning for analysene.

Om publikasjonen

Tittel

Reise- og ferieundersøkelsen 2015. Dokumentasjon

Ansvarlig

Martin Arstad Isungset

Serie og -nummer

Notater 2018/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9687-1

Antall sider

34

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt