Notater 2014/14

Dokumentasjonsrapport

Reise- og ferieundersøkelsen 2013

Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av Statistisk sentralbyrås fire kvartalsvise Reise- og ferieundersøkelser i 2013.

Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse (1992–2004). Det gjennomføres fire datainnsamlinger årlig. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt å gjennomføre datainnsamling for annen offisiell statistikk. Det samles altså ikke bare inn data om reiser og ferier i Reise- og ferieundersøkelsen. Noen temaer gjentas hvert kvartal, mens andre kun blir gjennomført én gang.

I denne dokumentasjonsrapporten presenteres en metodisk dokumentasjon av datainnsamlingen. De fire kvartalene presenteres hver for seg, før de samlede resultatene for året blir presentert.

Den viktigste årsaken til frafall er at vi ikke klarer å komme i kontakt med respondentene. SSB fikk ikke kontakt med mellom 20 og 25 prosent av utvalget, mens rundt 15 prosent aktivt nektet å delta.

Utdanningsnivå er det kjennemerke som ser ut til å ha en klarest påvikning på svarprosenten. Jo høyere utdanning, jo høyere svarvillighet. Alder har også en signifikant påvirkning og en høyere andel av eldre enn yngre respondenter blir intervjuet. Det er særlig kontaktraten som er høyere for eldre og høyere utdannede svarpersoner.

Om publikasjonen

Tittel

Reise- og ferieundersøkelsen 2013. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Mathias Killengreen Revold

Serie og -nummer

Notater 2014/14

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8890-6

Antall sider

136

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt