Notater 2013/07

Dokumentasjonsrapport

Reise- og ferieundersøkelsen 2011

Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse (1992–2004).

Reise- og ferieundersøkelsen er en videreføring av Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse (1992–2004). Det gjennomføres fire datainnsamlinger årlig. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt å sikre datainnsamling for annen offisiell statistikk. Det betyr at Reise- og ferieundersøkelsen også dreier seg om andre temaer enn reise og ferie. Noen temaer gjentas hvert kvartal, mens andre kun blir gjennomført én gang.

I denne dokumentasjonsrapporten presenteres en metodisk dokumentasjon av datainnsamlingen. De fire kvartalene presenteres hver for seg.

Ved utvalgsundersøkelser er det gjerne et frafall av personer som av ulike årsaker ikke kan delta i undersøkelsen. I Reise- og ferieundersøkelsen 2011 var de viktigste årsaken til frafall at personene ikke ønsker å delta eller at vi ikke klarte å komme i kontakt med dem. Kvinner har noe høyere svarvillighet enn menn, men likevel er kjønnsforskjellene ubetydelige. De eldste i utvalget deltar hyppigere i undersøkelsen enn de yngste. Svarprosenten mellom landsdelene varierer i alle kvartalene, og det ser ikke ut til å være et entydig mønster. Når det gjelder utdannelsesnivå, finner vi et tydelig skille. Jo høyere utdannelsesnivå, desto høyere svarvillighet.

Frafallet har introdusert noen avvik mellom brutto- og nettoutvalg når det gjelder alder og utdannelse. De med høy utdannelse er overrepresentert i utvalget, mens personer med lav eller ukjent utdannelse er underrepresentert. Vi finner også noen avvik for alder, og de yngre i utvalget er i mindre grad representert i nettoutvalget enn personer i alderen 45–66 år

Om publikasjonen

Tittel

Reise- og ferieundersøkelsen 2011. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Marit Wilhelmsen

Serie og -nummer

Notater 2013/07

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8604-9

ISBN (trykt)

978-82-537-8603-2

Antall sider

175 s

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt